Prejsť na obsah

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Želiarska 4, Košice

Primátor mesta Košice vyhlasuje
 
podľa § 3 a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 
výberové konanie
 
na funkciu riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Želiarska 4, 040 13  Košice    
 
Podmienky a požadované kvalifikačné predpoklady uchádzača:
 • odborná a  pedagogická spôsobilosť podľa zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • vykonanie I. atestácie alebo jej náhradnej formy,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.,
 • osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť podľa § 15 ods. 1 písm. a,b,c) zákona č. 138/2019 Z. z,
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 16 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z. z., spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
 • organizačné a riadiace schopnosti.
 
Zoznam požadovaných dokladov:
 • písomná prihláška do výberového konania,
 • overená kópia dokladov o vzdelaní a vykonaní I. atestácie alebo jej náhradnej formy,
 • potvrdenie preukazujúce 5 rokov pedagogickej praxe,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja príslušnej materskej školy v rozsahu                       1 - 2 strán/A4,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • na účel preukázania bezúhonnosti podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 13 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je potrebné poskytnúť údaje potrebné na vyžiadanie odpisu z registra trestov. Odpis z registra trestov sa bude vyžadovať iba                            od úspešného uchádzača,
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa                   a vedúceho pedagogického zamestnanca (nie staršie ako tri mesiace),
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,
 • čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nebol odvolaný z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods. 7 písm. a), c) a e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe                           v školstve sa školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške funkčného platu najmenej 1016,00 €.
 
Termín podania prihlášky: 17. 01. 2020
 
Prihlášku do výberového konania s uvedenými dokladmi je potrebné doručiť na adresu:
 
                                         Magistrát mesta Košice
                                          Oddelenie školstva
                                          Trieda SNP 48/A
                                          040 11 Košice
 
 
Rozhodujúci je dátum pečiatky pošty, alebo deň osobného doručenia žiadosti na úrad. Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne sa do konania nezaradia.
 
Prihlášku spolu s uvedenými prílohami je potrebné poslať - doručiť v zalepenej obálke s  upozornením „neotvárať - výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Želiarska 4, 040 13  Košice“.
 
Termín a miesto výberového konania oznámi rada školy prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, najmenej 7 dní pred jeho konaním.
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.
 
V Košiciach 20. 12. 2019                                                    
 
 
Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta