Prejsť na obsah

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy Slobody 1, Košice

Primátor mesta Košice
vyhlasuje
 
podľa § 3 a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR  č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 
výberové konanie
 
na funkciu riaditeľa Základnej školy Slobody 1, 040 11  Košice
   
Informácie o požadovaných podmienkach na odbornosť uchádzačov a zoznam dokladov, ktoré je potrebné predložiť do výberového konania sa nachádzajú v prílohách 
 
 
Termín podania prihlášky: 31. 12. 2020
 
Prihlášku do výberového konania s uvedenými dokladmi je potrebné doručiť na adresu:
 
Magistrát mesta Košice
Oddelenie školstva
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice
 
Rozhodujúci je dátum pečiatky pošty, alebo deň osobného doručenia žiadosti na úrad. Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne  sa do konania nezaradia.
 
Prihlášku spolu s uvedenými prílohami je potrebné poslať - doručiť v zalepenej obálke  s  upozornením „neotvárať - výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy  Slobody 1, 040 11  Košice“.
 
Termín a miesto výberového konania oznámi rada školy prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, najmenej 7 dní pred jeho konaním.
 
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.
 
/Zdroj: oddelenie školstva MMK/