Prejsť na obsah

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy Staničná 13, Košice

Primátor mesta Košice vyhlasuje
 
podľa § 3 a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 
výberové konanie
 
na funkciu riaditeľa Základnej školy Staničná 13, 040 01  Košice    
 
Informácie o požadovaných podmienkach na odbornosť uchádzačov a zoznam dokladov, ktoré je potrebné predložiť do výberového konania sa nachádzajú v prílohách
 
Termín podania prihlášky: 08. 10. 2021
 
/Zdroj: oddelenie školstva MMK/