Prejsť na obsah

Výberové konanie na funkciu riaditeľa základnej umeleckej školy

Primátor mesta Košice vyhlasuje

podľa § 4 ods. (1) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
výberové konanie
na funkciu riaditeľa Základnej umeleckej školy
Irkutská 1 v Košiciach

Požadované podmienky na odbornosť uchádzačov:
- kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
- osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť podľa § 9 zákona č. 317/2009 Z. z.,
- zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z. z,
- spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
- organizačné a riadiace schopnosti

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:
- prihláška do výberového konania,
- overená kópia dokladov o vzdelaní,
- štruktúrovaný profesijný životopis,
- potvrdenie preukazujúce 5 rokov pedagogickej praxe,
- doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja príslušnej základnej umeleckej školy v rozsahu 1-2 strán/A4,
- lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pedagogického zamestnanca pre výkon pedagogickej činnosti,
- písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti

Termín podania prihlášky: 3. 12. 2013
Prihlášku do výberového konania s uvedenými dokladmi je potrebné zaslať na adresu:

Magistrát mesta Košice
Oddelenie strategického rozvoja
Referát školstva, športu a mládeže
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne sa do konania nezaradia.

Na obálke uveďte meno odosielateľa a „VK na funkciu riaditeľa ZUŠ Irkutská 1, Košice - NEOTVÁRAŤ".


V Košiciach 11.11. 2013

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, v.r.


/Zdroj: Referát školstva, športu a mládeže/