Prejsť na obsah

Výberové konanie na obsadenie funkcie: Generálny riaditeľ Dopravného podniku mesta Košice, a.s.

PRIMÁTOR MESTA KOŠICE
v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 155, písmeno D zo dňa 13.06.2023 vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:
 
GENERÁLNY RIADITEĽ
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská 6, 043 29 Košice,
IČO: 31 701 914 (DPMK)
 
 
Miesto práce: Košice, sídlo obchodnej spoločnosti
Minimálny základný plat: základná platová zložka je od 4.000 € brutto/mesačne. Príplatok za výkon funkcie štatutárneho zástupcu spoločnosti. Flexibilná platová zložka bude stanovená vopred a naviazaná na dosahovanie ročných výkonnostných ukazovateľov a plnenie manažérskych cieľov.
 
Pracovná činnosť a zodpovednosť:
 • predstaviteľ vrcholového manažmentu spoločnosti a štatutár spoločnosti (člen predstavenstva);
 • riadi a zabezpečuje každodenný chod spoločnosti; realizáciu dopravných výkonov MHD, opravy a údržbu dopravných prostriedkov a majetku spoločnosti;
 • identifikuje podnikateľské a obchodné príležitostí, tvorí, predkladá a realizuje stratégie rozvoja spoločnosti;
 • predkladá a realizuje obchodné, investičné a finančné plány spoločnosti;
 • identifikuje a realizuje optimalizačné opatrenia;
 • zodpovedá za obchodné výsledky, hospodárenie spoločnosti a plnenie strategických plánov;
 • zodpovedá za začlenenie spoločnosti do integrovaného dopravného systému;
 • presadzuje hromadnú dopravu ako žiaducu alternatívu k osobnej automobilovej doprave;
 • zodpovedá za organizačno-správne veci, pracovnoprávne vzťahy a dodržiavanie všeobecne záväzných interných a právnych predpisov;
 • vedie obchodné rokovania a uzatvára zmluvné vzťahy v rozsahu schválených kompetencií;
 • riadi, vedie a motivuje zamestnancov spoločnosti;
 • zodpovedá za plnenie uznesení valného zhromaždenia a dozornej rady;
 • komunikuje a prezentuje spoločnosť navonok.
 
Kvalifikačné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – ekonomické, právne alebo technické zameranie, prípadne iný vhodný súvisiaci odbor;
 • minimálne 5 rokov praxe v riadiacej pozícií;
 • minimálne 3 roky praxe na pozícií vrcholového riadenia podnikov;
 • prax zo zahraničia je vítaná;
 • prax v doprave a dopravných službách, resp. v príbuznej alebo porovnateľnej oblasti je výhodou;
 • aktívna znalosť minimálne jedného cudzieho jazyka (AJ/NJ);
 • znalosť práce s PC;
 • vodičské oprávnenie skupiny B.
 
Spôsobilosti, odborné predpoklady a požiadavky:
 • znalosti v oblasti:
  • prevádzkovania mestskej hromadnej dopravy a príslušne platných právnych predpisov pre MHD;
  • znalosť organizačnej štruktúry a činnosti spoločnosti na úrovni verejne dostupných informácií;
  • znalosť súvislostí v riadiacich vzťahoch obchodnej spoločnosti a inštitucionálneho vlastníka;
  • trendy v oblasti verejnej dopravy;
 • strategické plánovanie a riadenie spoločnosti;
 • operatívne riadenie zamerané na dosahovanie cieľa;
 • ovládanie zásad a techník obchodného rokovania;
 • ekonomické znalosti nevyhnutné na vedenie spoločnosti (tvorba rozpočtu, ekonomické riadenie spoločnosti, riadenie nákladov spoločnosti, controlling, reporting a pod.);
 • prijímať samostatné rozhodnutia a niesť za svoje rozhodnutia zodpovednosť;
 • flexibilita, schopnosť identifikovať potrebu zmeny a zaviesť ju;
 • spôsobilosť pre realizáciu neodkladných a nepopulárnych opatrení;
 • riadiť, viesť a motivovať zamestnancov;
 • mobilizovať myslenie zamestnancov na dosahovanie ekonomických a podnikateľských výsledkov;
 • morálna bezúhonnosť a integrita uchádzača;
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.
 
Podmienky účasti vo výberovom konaní:
V prípade záujmu o zaradenie do výberového konania je potrebné zaslať minimálne nasledujúce podklady:
 • žiadosť o zaradenie do výberového konania;
 • osobný dotazník (v prílohe a na www.kosice.sk);
 • štruktúrovaný životopis, s uvedením doterajšej praxe podpísaný uchádzačom;
 • potvrdenie o riadiacej praxi/o praxi na pozícii vrcholového riadenia podniku;
 • pracovný posudok vydaný zamestnávateľom;
 • overený doklad o dosiahnutom vzdelaní;
 • žiadosť o výpis z registra trestov (v prílohe a na www.kosice.sk). Výpis z registra trestov si vyžiada Mesto Košice.
 • „Stratégiu rozvoja podniku“ v rozsahu maximálne do 10 strán formátu A4.
 
Žiadosť do výberového konania je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením
„VK – riaditeľ DPMK - NEOTVÁRAŤ"
v termíne do: 29.09.2023.

na adresu:

Mesto Košice
referát riadenia obchodných spoločnosti a mestských organizácií
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice

Uchádzači musia spĺňať všetky vyššie uvedené požiadavky.
Uchádzač pozvaný na osobný pohovor je povinný výberovej komisii predložiť a prezentovať prezentáciu „Stratégie rozvoja podniku“ v rozsahu maximálne do 5 strán formátu A4.
 
Základné informácie pre vypracovanie „Stratégie rozvoja podniku“ sú zverejnené na https://static.kosice.sk/s/50f94b5933ed7f3bf9d6a085b3b9e9.
 
Prípadné otázky adresujte výhradne elektronicky na julius.lanyi@kosice.sk.
 
Mesto Košice si vyhradzuje právo neprizvať na výberové konanie uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady, spôsobilosti, odborné predpoklady a požiadavky alebo nedoručia v termíne alebo vyššie uvedeným spôsobom požadované doklady.

Pracovná pozícia sa neobsadzuje na základe výsledku výberového konania. Výberové konanie slúži pre výber najvhodnejšieho uchádzača pre danú pozíciu. Na základe výsledkov odporúčania výberovej komisie primátor mesta predloží návrh mestskému zastupiteľstvu na obsadenie pracovnej pozície. Riaditeľa príslušnej inštitúcie menuje Mestské zastupiteľstvo v Košiciach na základe návrhu primátora mesta Košice (§ 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 10 ods. 3 písm. j) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice).
 
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.
 
 
Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice