Prejsť na obsah

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Knižnice pre mládež mesta Košice

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Knižnice pre mládež mesta Košice, Tajovského 9, 040 64 Košice

Mesto Košice, ako zriaďovateľ príspevkovej organizácie Knižnica pre mládež mesta Košice v zmysle § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Knižnice pre mládež mesta Košice, Tajovského 9, 040 64 Košice.

Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
- predpoklady na výkon funkcie vo verejnom záujme (§ 3 zákona č. 552/2003 Z. z.)
- minimálne 3 roky praxe v oblasti knihovníctva

Iné kritéria a požiadavky:
- minimálne 3 roky riadiacej praxe
- organizačné, komunikačné a manažérske schopnosti
- znalosť cudzieho jazyka je výhodou

K prihláške o výberové konanie je potrebné priložiť:
- osobný dotazník
- profesionálny životopis
- overený doklad o dosiahnutom vzdelaní
- potvrdenie o riadiacej praxi
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- písomný návrh koncepčných zámerov riadenia a rozvoja knižnice s dôrazom na zvýšenie záujmu o poskytované služby v rozsahu maximálne 2-3 strán formátu A-4
- písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Osobný dotazník k výberovému konaniu je uložený v prílohe (vpravo hore).

Uzávierka prihlášok na výberové konanie: 13. 10. 2010.

Prihlášku do výberového konania je potrebné zaslať v uvedenom termíne na adresu:
Mesto Košice
oddelenie ekonomické
referát finančného riadenia podnikov
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice

Na obálku uveďte „Výberové konanie – riaditeľ KMK - neotvárať"

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.
O termíne a mieste uskutočnenia sa výberového konania budú uchádzači písomne informovaní.