Prejsť na obsah

Výberové konanie na obsadenie funkcie Riaditeľa príspevkovej organizácie Psychosociálne centrum

PRIMÁTOR MESTA KOŠICE
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

RIADITEĽA

príspevkovej organizácie Psychosociálne centrum
so sídlom Jegorovovo nám. č.5, Košice

s predpokladaným nástupom od 01.10.2015

Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v oblasti zdravotnej, sociálnej alebo verejnej správy

Ďalšie kritéria a požiadavky:

minimálne 5 rokov riadiacej praxe;
• spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov;
• znalosť problematiky najmä v oblasti zdravotnej a sociálnej;
• znalosť právnych predpisov v oblasti: poskytovania zdravotných a sociálnych služieb, verejnej správy a samosprávy, rozpočtových pravidiel a ďalších súvisiacich predpisov;
• organizačné, komunikačné a manažérske schopnosti.

Uchádzači musia spĺňať vyššie uvedené požiadavky.

Uchádzači do výberového konania predložia nasledovné doklady:

• prihlášku do výberového konania
• osobný dotazník
• štruktúrovaný profesijný životopis
• úradne overený doklad o dosiahnutom vzdelaní
• potvrdenie o riadiacej praxi
• aktuálny doklad o bezúhonnosti ( výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace)
• písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania
• písomný návrh koncepčných zámerov riadenia a rozvoja Psychosociálneho centra v rozsahu maximálne 2-3 strán/ A-4.

Osobný dotazník k výberovému konaniu je uložený v prílohe (dole)

Uzávierka prihlášok na výberové konanie: 09. 07. 2015

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť (poštou alebo osobne) do podateľne Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP 48/A v uvedenom termíne v zalepenej obálke na adresu: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice.

Na obálku uveďte „Výberové konanie riaditeľ PSC - neotvárať"

Mesto Košice si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky a nedoručia v termíne požadované doklady.
O termíne a mieste uskutočnenia výberového konania budú uchádzači písomne informovaní.

Upozornenie pre uchádzačov:
Víťaza výberového konania musí do funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Psychosociálne centrum v súlade s § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 6 ods. 2 písm. u) Štatútu mesta Košice na návrh primátora mesta vymenovať Mestské zastupiteľstvo v Košiciach.


/Zdroj: referát riadenia obch. spoločností a mestských organizácií MMK/

Prílohy