Prejsť na obsah

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Správy mestskej zelene v Košiciach

Mesto Košice, ako zriaďovateľ príspevkovej organizácie Správa mestskej zelene,
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

riaditeľa Správy mestskej zelene, Rastislavova 79, Košice

Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Ďalšie kritéria a požiadavky:
-
minimálne 3 roky riadiacej praxe,
- spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z., osobitne preukázanie bezúhonnosti výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace,
- organizačné, komunikačné a manažérske schopnosti,
- znalosť minimálne jedného cudzieho jazyka výhodou.

Uchádzači musia spĺňať vyššie uvedené požiadavky.

K prihláške o výberové konanie je potrebné priložiť:

-
osobný dotazník,
- profesionálny životopis,
- overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
- potvrdenie o riadiacej praxi,
- výpis z registra trestov,
- písomný návrh koncepčných zámerov riadenia a rozvoja Správy mestskej zelene v rozsahu maximálne 2-3 strán/ A-4.

Osobný dotazník k výberovému konaniu je uložený v prílohe (vpravo hore).

Uzávierka prihlášok na výberové konanie: 29. 07. 2011

Prihlášku do výberového konania je potrebné zaslať v uvedenom termíne na adresu:

Mesto Košice
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice

Na obálku uveďte „Výberové konanie – riaditeľ SMZ - neotvárať"

Mesto Košice si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky a nedoručia v termíne požadované doklady.
O termíne a mieste uskutočnenia výberového konania budú uchádzači písomne informovaní.


Zdroj: Referát personalistiky MMK