Prejsť na obsah

Výberové konanie na obsadenie miesta HLAVNÝ ARCHITEKT MESTA KOŠICE

PRIMÁTOR MESTA KOŠICE

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta

HLAVNÝ ARCHITEKT MESTA KOŠICE

Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:

vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického smeru zamerané na architektúru a urbanizmus

Ďalšie kritéria a požiadavky:

- spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z., osobitne preukázanie bezúhonnosti odpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace
- znalosti v oblasti stavebného zákona v nadväznosti na vykonávacie a súvisiace predpisy a zákony
- manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti
- minimálne 10 rokov odbornej praxe v oblasti územného plánovania a architektúry
- riadiaca prax minimálne 3 roky

Uchádzači musia spĺňať vyššie uvedené požiadavky.

Vítaná je znalosť cudzieho jazyka.

Prihlášku do výberového konania spolu s vyplneným osobným dotazníkom, profesionálnym životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdením o riadiacej praxi, odpisom z registra trestov, návrhom koncepcie rozvoja Útvaru hlavného architekta mesta Košice a návrhom urbanistického rozvoja mesta Košice je potrebné zaslať v zalepenej obálke v termíne do 30.3.2007
na adresu:

Mesto Košice
Samostatný referát PaM a personalistiky
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice

Na obálku uviesť „Výberové konanie – neotvárať".