Prejsť na obsah

Výberové konanie na obsadenie miesta náčelníka Mestskej polície v Košiciach

PRIMÁTOR MESTA KOŠICE
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta

NÁČELNÍK MESTSKEJ POLÍCIE MESTA KOŠICE

Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a osvedčenie o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície . Za odbornú spôsobilosť príslušníka obecnej polície sa považuje aj doklad o skončenom vzdelaní v odbore bezpečnostná služba.

Ďalšie kritéria a požiadavky:

- spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z., osobitne preukázanie bezúhonnosti výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace,
- znalosti v oblasti ekonomiky a práva, manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti,
- minimálne 5 rokov riadiacej praxe,
- zbrojný preukaz.

Uchádzači musia spĺňať vyššie uvedené požiadavky.

K prihláške o výberové konanie je potrebné priložiť:

- osobný dotazník,
- profesionálny životopis,
- overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
- potvrdenie o riadiacej praxi,
- výpis z registra trestov,
- osvedčenie o odbornej spôsobilosti,
- lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon danej funkcie,
- písomný návrh koncepčných zámerov riadenia a rozvoja mestskej polície v rozsahu 1-2 strán/A4,
- overenú fotokópiou zbrojného preukazu.

Osobný dotazník k výberovému konaniu je uložený v prílohe (vpravo hore).

Prihlášku do výberového konania je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – MP - neotvárať" v termíne do : 29. 7. 2011
na adresu:

Mesto Košice
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice

Mesto Košice si vyhradzuje právo neprizvať do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky a nedoručia v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia výberového konania budú uchádzači písomne informovaní.


Zdroj: Referát personalistiky MMK