Prejsť na obsah

Výberové konanie na obsadenie miesta Vedúci oddelenia legislatívno-právneho

PRIMÁTOR MESTA KOŠICE
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta

VEDÚCI ODDELENIA LEGISLATÍVNO-PRÁVNEHO

Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore právo

Ďalšie kritéria a požiadavky:
- spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z., osobitne preukázanie bezúhonnosti odpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace
- znalosti v oblasti samosprávy, práva a ekonomiky
- manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti
- skúsenosti z riadiacej praxe

Uchádzači musia spĺňať vyššie uvedené požiadavky.

Vítaná je znalosť cudzieho jazyka.

Prihlášku do výberového konania spolu s vyplneným osobným
dotazníkom, profesionálnym životopisom, dokladom o vzdelaní,
potvrdením o riadiacej praxi a odpisom z registra trestov je potrebné
zaslať v zalepenej obálke v termíne do 15.6.2006

na adresu:

Mesto Košice
Samostatný referát PaM a personalistiky
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice