Prejsť na obsah

Výberové konanie na obsadenie miesta VEDÚCI ODDELENIA ŠKOLSTVA

PRIMÁTOR MESTA KOŠICE

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta

VEDÚCI ODDELENIA ŠKOLSTVA


Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Ďalšie kritéria a požiadavky:
- spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z., osobitne preukázanie bezúhonnosti odpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace
- znalosti v oblasti hospodárskeho zabezpečenia škôl a školských zariadení
- manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti
- riadiaca prax min. 5 rokov

Uchádzači musia spĺňať vyššie uvedené požiadavky.

Vítaná je znalosť cudzieho jazyka.

Prihlášku do výberového konania spolu s vyplneným osobným dotazníkom, profesionálnym životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdením o riadiacej praxi a odpisom z registra trestov je potrebné zaslať v zalepenej obálke v termíne do 17.11.2006
na adresu:

Mesto Košice
Samostatný referát PaM a personalistiky
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice

Na obálku uviesť „Výberové konanie – neotvárať"./Zdroj: Samostatný referát PaM a personalistiky MMK/