Prejsť na obsah

Výberové konanie na obsadenie troch pozícií externých expertov pre projekt SufalNet4EU

Mesto Košice vypisuje výberové konanie na obsadenie troch pozícií externých expertov pre projekt SufalNet4EU

(Dvaja experti z oblasti životného prostredia, jeden expert z oblasti architektúry)

Projekt SufalNet4EU je implementovaný v rámci OP Interreg IVC, ktorý je primárne zameraný na miestne a regionálne orgány verejnej správy, pričom cieľom je v konečnom dôsledku zlepšenie regionálnej politiky rozvoja v Európe. Cieľom projektu je rozvoj uzatvorených a opustených skládok vytvorením akčných plánov, ktoré budú vytvorené za pomoci štrukturálnych fondov.

Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
- v oblasti architektúry
- v oblasti životného prostredia

Ďalšie kritériá a požiadavky:
- prax, minimálne 3 roky v oblasti tvorby koncepcií, akčných plánov, environmentálnych štúdií a krajinno - ekologických plánov, alebo
- prax, minimálne 3 roky v oblasti environmentálneho manažérstva, špecialista z oblasti odpadového hospodárstva, alebo
- prax, minimálne 3 roky v oblasti architektúry, urbanizmu a územného plánovania

Uchádzači musia spĺňať aspoň jednu z hore uvedených požiadaviek.

- schopnosť pracovať v tíme,
- komunikačné zručnosti,
- anglický jazyk alebo nemecký jazyk

Štruktúrovaný životopis, potvrdenie o odbornej praxi, fotokópiu diplomu prosíme zaslať na adresu:

Mesto Košice
Ing. Andrea Gizická
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice,

v termíne do 7.7.2010.

Mesto Košice si vyhradzuje právo neprizvať do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požiadavky a nedoručia v termíne požadované doklady.


/Zdroj: Odd. strategického rozvoja/