Prejsť na obsah

Výberové konanie na pozíciu riaditeľ Zoologickej záhrady Košice-Kavečany

PRIMÁTOR MESTA KOŠICE
Vyhlasuje výberové konanie na pozíciu

RIADITEĽ ZOOLOGICKEJ ZÁHRADY KOŠICE – KAVEČANY

Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:
· Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Ďalšie kritéria a požiadavky:
- Manažérske, komunikačné, organizačné schopnosti
- Riadiaca prax minimálne 2 roky
- Návrh riešení ďalšieho rozvoja ZOO Košice s prihliadnutím na doterajší stav a možnosti v rozsahu max. 2-3 strán formátu A-4
- Znalosť cudzieho jazyka je výhodou 
- Spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z.z., osobitne preukázanie bezúhonnosti výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace

Uchádzači musia spĺňať vyššie uvedené požiadavky

K žiadosti je potrebné pripojiť:
- Osobný dotazník
- Profesionálny životopis
- Overený doklad o dosiahnutom vzdelaní
- Potvrdenie o riadiacej praxi
- Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiac
- Návrh riešení ďalšieho rozvoja ZOO Košice s prihliadnutím na doterajší stav a možnosti v rozsahu max. 2-3 strán formátu A-4

Prihlášku do výberového konania je potrebné doručiť spolu s vyplneným osobným dotazníkom (k dispozícii v prílohe vpravo hore), profesionálnym životopisom, overeným dokladom o vzdelaní, potvrdením o riadiacej praxi, výpisom z registra trestov, návrh riešení ďalšieho rozvoja ZOO Košice s prihliadnutím na doterajší stav a možnosti v rozsahu max. 2-3 strán formátu A-4 je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – riaditeľ ZOO - neotvárať"

najneskôr do 10. 06. 2010

na adresu:

Mesto Košice
Oddelenie ekonomické
Referát finančného riadenia podnikov
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice

Mesto Košice si vyhradzuje právo neprizvať do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky a nedoručia v termíne požadované doklady.

Stratégia rozvoja Zoologickej záhrady Košice na obdobie 2008 – 2013

Výročná správa ZOO Košice za rok 2009:   prvá časť, druhá časť

Organizačná štruktúra ZOO Košice


/Zdroj: Oddelenie ekonomické, referát finančného riadenia podnikov/