Prejsť na obsah

Výberové konanie na pozíciu RIADITEĽ ZOOLOGICKEJ ZÁHRADY KOŠICE – KAVEČANY

PRIMÁTOR MESTA KOŠICE
Vyhlasuje výberové konanie na pozíciu

RIADITEĽ ZOOLOGICKEJ ZÁHRADY KOŠICE – KAVEČANY

Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:
· Vysokoškolské štúdium II. stupňa

Ďalšie kritéria a požiadavky:
· Manažérske, komunikačné, organizačné schopnosti
· Riadiaca prax minimálne 3 roky
· Bezúhonnosť preukázanú odpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace, v zmysle zákona 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
· Koncepčné riešenia ZOO maximálne 3 stránkové

Uchádzači musia spĺňať vyššie uvedené požiadavky

Vítaná je znalosť cudzieho jazyka.

Prihlášku do výberového konania spolu s vyplneným osobným dotazníkom, profesionálnym životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdením o riadiacej praxi, odpisom z registra trestov je potrebné zaslať v zalepenej obálke v termíne do 6. októbra 2006 s označením „KONKURZ NEOTVÁRAŤ“

na adresu:
Mesto Košice
Oddelenie komunálneho rozvoja a riadenia podnikov
Tr. SNP 48/A
040 11 KošiceSpracovala: Bc. Kuncová Viera, t.č. 6 419 252