Prejsť na obsah

Výberové konanie na prac. pozíciu: REFERENT PRE DOPRAVU

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice, príjme zamestnanca na oddelenie útvar hlavného architekta mesta Košice do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu:
 
REFERENT PRE DOPRAVU
 
Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa s dopravným zameraním, ukončené štúdium v odbore dopravné inžinierstvo výhodou.
 
Ďalšie kritéria a požiadavky:
 • spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. výkone práce vo verejnom záujme,
 • znalosť práce na PC, MS Office,
 • znalosť práce s CAD softvérom,
 • znalosť práce s grafickým softvérom výhodou,
 • základná znalosť právnych a technických noriem súvisiacich s náplňou práce,
 • samostatný a zodpovedný prístup k práci, spoľahlivosť, precíznosť,
 • analytické a koncepčné myslenie,
 • komunikatívnosť, flexibilita a odolnosť voči stresu,
 • aktívna znalosť anglického jazyka, príp. nemeckého jazyka,
 • aktívny záujem o problematiku výhodou,
 • prax v odbore výhodou.
 
Pracovná náplň
 • spracúva, koordinuje a spolupracuje na tvorbe jednotnej koncepcie dopravy na území mesta,
 • zabezpečuje a aktualizuje súhrn informácií o území mesta z oblasti dopravnej infraštruktúry,
 • zabezpečuje realizáciu a vyhodnotenie dopravných prieskumov a posudzuje opatrenia navrhované na zmeny dopravného značenia a organizácie dopravy,
 • spolupodieľa sa na príprave, organizácii a priebehu obstarávania štúdií a súťaží po odbornej stránke, vrátane prípravy grafických podkladov,
 • posudzuje a kontroluje stavebné zámery na území mesta a ich súlad s územnoplánovacou dokumentáciou, ako aj s koncepciou dopravy v meste, ako aj poskytuje územnoplánovacie informácie a určuje podmienky pre umiestnenie a realizáciu stavieb v spolupráci s ďalšími referátmi,
 • pripravuje podklady a materiály na rokovania primátora, námestníkov, orgánov mestského zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva.
 
Ponúkaná mzda:
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme výška funkčného platu najmenej 1 000 €.
 
Benefity:
 • možnosť profesijného a odborného rastu,
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie,
 • pružný pracovný čas,
 • dovolenka nad rámec Zákonníka práce.
 
K žiadosti o zamestnanie je potrebné priložiť:
 • osobný dotazník (v prílohe a na www.kosice.sk),
 • profesionálny životopis,
 • overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 • potvrdenie o odbornej praxi (ak uchádzač absolvoval prax),
 • vyplnená žiadosť o výpis z registra trestov (v prílohe). Výpis z registra trestov si vyžiada Mesto Košice.
 
Uchádzači musia spĺňať všetky vyššie uvedené požiadavky.
 
Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v zalepenej obálke
v termíne do:  05.05.2021  TERMÍN PREDĹŽENÝ do 21.05.2021
 
na adresu:

Mesto Košice
Referát personalistiky
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice
 
Na obálku uviesť „ Výberové konanie - MMK – referent pre dopravu (ÚHA) - neotvárať“.
 
Mesto Košice si vyhradzuje právo neprizvať na osobný pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia vyššie uvedeným spôsobom a v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobného pohovoru budú uchádzači písomne informovaní.
 
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.
 
 
Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice
 
 
/Zdroj: referát personalistiky MMK/