Prejsť na obsah

Výberové konanie na prac. pozíciu: Vedúci oddelenia sprostredkovateľského orgánu pre integrovaný regionálny operačný program

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice, príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu:
 

VEDÚCI ODDELENIA SPROSTREDKOVATEĽSKÉHO ORGÁNU PRE INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM - kumulované úlohy s manažér programovania, manažér pre metodiku, manažér technickej pomoci a manažér pre riadenie ľudských zdrojov, manažér hodnotenia a manažér monitorovania OP -  
NA ZASTUPOVANIE POČAS RODIČOVSKEJ DOVOLENKY

Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.
 
Ďalšie kritéria a požiadavky:
 • spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. výkone práce vo verejnom záujme,
 • vítaná prax v odbore minimálne 2 roky,
 • znalosti v oblasti implementácie fondov EÚ a príslušnej legislatívy,
 • znalosť anglického jazyka - úroveň stredne pokročilý,
 • znalosť práce s PC - užívateľ,
 • analytické, koncepčné a strategické myslenie,
 • riadiace schopnosti,
 • samostatnosť, adaptabilita a flexibilita, výborné komunikačné zručnosti.
 
Ponúkaná mzda:
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme výška funkčného platu najmenej 1 400 €.
 
K žiadosti o zamestnanie je potrebné priložiť:
 • osobný dotazník (v prílohe),
 • profesionálny životopis,
 • overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 • potvrdenie o odbornej praxi,
 • vyplnená žiadosť o výpis z registra trestov (v prílohe). Výpis z registra trestov si vyžiada Mesto Košice.
 
Uchádzači musia spĺňať všetky vyššie uvedené požiadavky.
 
Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v zalepenej obálke
v termíne do: 07.06.2021
 
na adresu:

Mesto Košice
Referát personalistiky
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice
 
Na obálku uviesť „ Výberové konanie - MMK – vedúci oddelenia SO pre IROP - neotvárať“.
 
Mesto Košice si vyhradzuje právo neprizvať na osobný pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia vyššie uvedeným spôsobom a v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobného pohovoru budú uchádzači písomne informovaní.
 
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.
 
Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice
 
 
/Zdroj: referát personalistiky MMK/