Prejsť na obsah

Výberové konanie na pracovné miesta odborných pracovníkov komunitného centra

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre (ďalej len „Poskytovateľ služby“)
Mesto Košice
 
vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na
 
a) jedno pracovné miesto odborného pracovníka - garanta KC;
b) jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC;
c) jedno pracovné miesto asistenta odborného pracovníka KC;
 
Výberové konanie sa uskutoční dňa 25.2.2022 o 9:00 hod. v priestoroch
Komunitného centra, Popradská  253/72, 040 11 Košice.
 
Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať doporučenou poštovou zásielkou na adresu Magistrát mesta  Košice, Trieda SNP 48/A 040 11 Košice . Záujemcovia označia obálku „NP KS MRK.“  Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem. Záujemcovia sa môžu uchádzať aj o viacero pozícií.
 
Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 21.2.2022 do konca pracovnej doby (15:30). Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania budú doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.
 
 
Viac informácií o výberovom konaní zahŕňajúce zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania a kvalifikačné predpoklady uchádzačov o zamestnanie sa nachádza v prílohe