Prejsť na obsah

Výberové konanie na pracovné miesta: terénny sociálny pracovník a sociálny pracovník v Kontaktnom spoločensko-integračnom centre

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice, príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu na dobu určitú:
 • Terénny sociálny pracovník (2 pracovné miesta)
 • Sociálny pracovník v Kontaktnom spoločensko-integračnom centre (ďalej len „Centrum Kosice“) (2 pracovné miesta)
 
Nástup do zamestnania: 01. október 2023.
Trvanie pracovného pomeru: 01. október 2023 – 30. jún 2024.
 
Požiadavky na zamestnanca:
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:
 1. vyššie odborné vzdelanie získané absolvovaním vzdelávacieho programu akreditovaného podľa osobitného predpisu v študijných odboroch zameraných na sociálnu prácu, sociálnu pedagogiku, špeciálnu pedagogiku, liečebnú pedagogiku, andragogiku, sociálnu a humanitárnu prácu, sociálno-právnu činnosť a charitatívno-misijnú činnosť, alebo
 2. vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca, sociálne služby a poradenstvo, sociálna pedagogika, špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika, psychológia akreditovanom podľa osobitného predpisu alebo uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou, alebo
 3. akreditovaný vzdelávací kurz v oblastiach uvedených v písmenách a) a b) v rozsahu najmenej 150 hodín a prax pri výkone povolania v oblasti sociálnej práce v trvaní najmenej jedného roka, ak má skončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré nie je uvedené v písmene b).
Prax na pozícii/v oblasti:    sociálny pracovník
 
Počet rokov praxe:    2
 
Ďalšie požiadavky na uchádzača:
 • skúsenosti s prácou s odídencami a skupinami ohrozenými sociálnym vylúčením výhodou,
 • znalosť slovenského jazyka,
 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • práca s PC na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Microsoft Excel, práca s internetom),
 • osobnostné predpoklady: empatia, dobré komunikačné zručnosti, schopnosť tímovej práce a organizačné schopnosti, rešpekt k odlišnostiam, schopnosť predchádzať konfliktom a riešiť konflikty, motivácia pre prácu s ohrozenými skupinami.

 
Náplň práce:
Terénny sociálny pracovník:
 • poskytovanie základného sociálneho poradenstva v prirodzenom sociálnom prostredí klientov,
 • mapovanie prostredia a aktívne vyhľadávanie klientov,
 • podpora a rozvoj osobnostných kompetencií a motivácie vedúce k samostatnému riešeniu svojej životnej situácie,
 • pomoc pri zabezpečení základných životných potrieb, uplatnení práv a oprávnených záujmov,
 • uľahčenie komunikácie medzi klientom a inštitúciami, sprevádzanie klientov,
 • vedenie spisovej dokumentácia,
 • spolupráca s inštitúciami a sociálnymi pracovníkmi v Centre Kosice.
 
Sociálny pracovník v Centre Kosice:
 • poskytovanie základného sociálneho poradenstva,
 • príprava a realizácia voľnočasových aktivít pre cieľovú skupinu,
 • pomoc pri integrácii cudzincov,
 • pomoc pri uplatňovaní sa na trhu práce,
 • sprostredkovanie vzdelávacích seminárov.
 
Cieľová skupina, s ktorou budú úspešní uchádzači pracovať:
 • odídenci a osoby ohrozené sociálnym vylúčením.
 
Ponúkaná mzda:
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme výška funkčného platu 1 300,- €.
 
Benefity:
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie (3. pilier),
 • týždeň dovolenky nad rámec Zákonníka práce.
 
K zaradeniu do výberového konania je potrebné zaslať:
 • žiadosť o zaradenie do výberového konania a motivačný list,
 • osobný dotazník (v prílohe),
 • podpísaný štruktúrovaný životopis uchádzača,
 • potvrdenie o odbornej praxi
 • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • žiadosť o výpis z registra trestov (v prílohe). Výpis z registra trestov si vyžiada Mesto Košice.
 
Dátum a miesto výberového konania: 12. septembra 2023, 9.00 hod, Magistrát mesta Košice.
 
Termín na doručenie žiadostí o zamestnanie: 07. septembra 2023 do 15.00 hod.
 
Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne do podateľne alebo zaslať doporučenou poštovou zásielkou na adresu Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice. Záujemcovia označia obálku „Žiadosť o prijatie do zamestnania – terénny sociálny pracovník“ alebo „Žiadosť o prijatie do zamestnania – sociálny pracovník Centrum Kosice“  Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem.
Uchádzači musia spĺňať vyššie uvedené požiadavky.
 
Mesto Košice si vyhradzuje právo neprizvať na výberové konanie uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady a požiadavky alebo nedoručia v termíne alebo vyššie uvedeným spôsobom požadované doklady.
 
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.