Prejsť na obsah

Výberové konanie na pracovné miesto odborného pracovníka komunitného centra

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre (ďalej len „Poskytovateľ služby“)
Mesto Košice
 
vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na
 
a) jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC
 
Výberové konanie sa uskutoční dňa 04/12/2019 o 10,00 hod. v priestoroch
 Komunitného centra, Krčméryho 2, 040 11 Košice.
 
Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať doporučenou poštovou zásielkou na adresu Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice. Záujemcovia označia obálku „NP KS MRK.“  Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem.
 
Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 29/11/2019 do konca pracovnej doby. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania budú doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.
 
 
Viac informácií o výberovom konaní zahŕňajúce zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania a kvalifikačné predpoklady uchádzačov o zamestnanie sa nachádza v prílohe