Prejsť na obsah

Výberové konanie na pracovné miesto odborného pracovníka komunitného centra

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre (ďalej len „Poskytovateľ služby“)

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A 040 11 Košice

 

vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na pracovné miesto odborného pracovníka KC;

 Výberové konanie sa uskutoční dňa 18.08.2022 o 10:00 hod. v priestoroch

 Komunitného centra, Krčméryho 2, 040 11 Košice

 

Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie
do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať doporučenou poštovou zásielkou na adresu Magistrát mesta  Košice, Trieda SNP 48/A 040 11 Košice . Záujemcovia označia obálku „NP KS MRK – NEOTVÁRAŤ.“ 

 

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 15.08.2022 do konca pracovnej doby (15:30). Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania budú doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Ďalšie informácie v prílohe.