Prejsť na obsah

Výberové konanie na pracovné miesto pracovníka komunitného centra

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre (ďalej len „Poskytovateľ služby“)
 
vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na
a) jedno pracovné miesto pracovníka KC;
 
Výberové konanie sa uskutoční dňa25.03.2019 o 10:00 hod. v priestoroch Komunitného centra, Krčméryho 2, Košice - Luník IX . Pri výberovom konaní sa uchádzači preukážu občianskym preukazom.
 
Záujemcovia o pracovnú pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie 
do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať doporučenou poštovou zásielkou na adresu Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, O4O 11
Košice. Záujemcovia označia obálku NP KC" a „NEOTVÁRAŤ“. 
 
Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 20.03.2019 do konca pracovnej doby. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania budú doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.
 
 
Viac informácií o výberovom konaní zahŕňajúce zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania a kvalifikačné predpoklady uchádzačov o zamestnanie sa nachádza v prílohe