Prejsť na obsah

Výberové konanie na pracovné miesto pracovníka komunitného centra v mestskej časti Košice - Džungľa

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre (ďalej len „Poskytovateľ služby“) Člnková 27, Košice 040 01
 
vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na
  1. jedno pracovné miesto pracovníka KC;
 
Výberové konanie sa uskutoční dňa 26/02/2019 o 10:30 hod. v priestoroch
 
MÚ Košice Džungľa, Člnková 27, 040 01 Košice.
 
Záujemcovia o  uvedenú pracovnú pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie
do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať doporučenou poštovou zásielkou na adresu Člnková 27, Košice, 040 01. Záujemcovia označia obálku „NP KC.“  Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem. Záujemcovia sa môžu uchádzať aj o viacero pozícií.
 
Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 20/02/2019 do konca pracovnej doby. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania budú doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

 

Viac informácií o výberovom konaní zahŕňajúce zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania a kvalifikačné predpoklady uchádzačov o zamestnanie sa nachádza v prílohe