Prejsť na obsah

Výberové konanie na pracovné miesto terénneho pracovníka v mestskej časti Košice - Džungľa

Miestny úrad Mestskej časti  Košice – Džungľa, Člnková 27, 040 01 Košice 

vyhlasuje výberové konanie na 

1 pracovné miesto terénneho pracovníka (TP).

Výberové konanie sa uskutoční dňa  09.01.2019  o 9.00 hod. v priestoroch miestneho úradu, Mestskej časti  Košice - Džungľa 

Záujemcovia o  uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu miestneho úradu.

Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem ( TP ). Ak záujemca vo svojej žiadosti jednoznačne neuvedie pozíciu o ktorú má záujem, nebude  pozvaný na VK.

Žiadosť je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie NP TSP a TP- NEOTVÁRAŤ“.  

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 03.01.2019 (rozhodujúcou pre zaradenie do výberového konania bude dátum pečiatky doručovacej pošty na obálke).

Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po stanovenom termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu. Neúspešných kandidátov už obec nebude kontaktovať.

Miestom výkonu práce je Mestská časť Košice – Džungľa  a kancelária TSP v priestoroch miestneho úradu.

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 01.02.2019

Viac informácií o výberovom konaní zahŕňajúce zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania a kvalifikačné predpoklady uchádzačov o zamestnanie sa nachádza v prílohe