Prejsť na obsah

Výberové konanie na pracovnú pozíciu: ADMINISTRATÍVNO ORGANIZAČNÝ REFERENT

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice, príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu:
 
ADMINISTRATÍVNO ORGANIZAČNÝ REFERENT
 
 
Náplň práce:
Zabezpečenie každodenného chodu sekretariátu a administratívy Útvaru hlavného architekta (ÚHA):
 • komunikácia s internými a externými partnermi ÚHA,
 • správa zdieľaného elektronického kalendára ÚHA,
 • koordinácia termínovej agendy všetkých spolupracovníkov útvaru,
 • evidencia a registrácia internej a externej korešpondencie ÚHA, vrátane e-mailovej,
 • zabezpečenie a evidencia spisovej agendy pre ÚHA,
 • evidencia dochádzky spolupracovníkov,
 • spracovanie cestovných príkazov zamestnancov,
 • interná správa personálnej agendy spolupracovníkov ÚHA,
 • vedenie účtovnej a ekonomickej agendy ÚHA,
 • vypracovanie mesačných prehľadov výdavkov a kontrola hospodárenia ÚHA,
 • účtovné uzávierky pre rozpočtované obdobie,
 • správa a aktualizácia vnútorných predpisov magistrátu a ich implementácia,
 • zabezpečenie kancelárskych potrieb a materiálového vybavenia ÚHA,
 • vedenie prehľadu o majetku ÚHA a jeho inventarizácia,
 • zabezpečenie vkladania zmlúv do Registra zmlúv,
 • správa a vedenie archívu ÚHA (príručná registratúra ÚHA),
 • starostlivosť o návštevy a zabezpečenie občerstvenia pri rokovaniach.
 
Minimálne kvalifikačné predpoklady:
 • úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou s ekonomickým zameraním.
 
Ďalšie kritéria a požiadavky na kandidáta:
 • vyrovnaná, empatická osobnosť s prirodzeným a prívetivým vystupovaním,
 • kultivovaná, verbálna a písomná komunikácia,
 • organizačné schopnosti, multitasking,
 • aktívny a iniciatívny prístup k pracovným úlohám,
 • samostatný, zodpovedný a starostlivý prístup k zvereným úlohám,
 • bezchybné ovládanie slovenského jazyka; anglický jazyk, nemecký jazyk výhodou,
 • znalosť administratívneho softwaru a ovládanie kancelárskej techniky,
 • schopnosť učiť sa nové a neznáme veci,
 • tímová spolupráca.
 
Ponúkaná mzda:
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme výška funkčného platu najmenej 738,50 €.
 
 
K žiadosti o zamestnanie je potrebné priložiť:
 • osobný dotazník (v prílohe a na www.kosice.sk),
 • profesionálny životopis,
 • motivačný list,
 • overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 • vyplnená žiadosť o výpis z registra trestov (v prílohe). Výpis z registra trestov si vyžiada Mesto Košice.
 
 
Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v zalepenej obálke
v termíne do: 17.01.2022.
 
na adresu:
 
Mesto Košice
Referát personalistiky
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice
 
Na obálku uviesť „ Výberové konanie - MMK – admin. org. referent - neotvárať“.
 
Uchádzači musia spĺňať všetky vyššie uvedené požiadavky.
 
Mesto Košice si vyhradzuje právo neprizvať na osobný pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia vyššie uvedeným spôsobom a v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobného pohovoru budú uchádzači písomne informovaní.
 
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.
 
 
Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice
 
 
/Zdroj: referát personalistiky MMK/