Prejsť na obsah

Výberové konanie na pracovnú pozíciu asistent hlavného kontrolóra mesta Košice

Mesto Košice, TR. SNP 48/A, 040 11 Košice príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu:

Asistent hlavného kontrolóra mesta Košice


Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:

· vysokoškolské vzdelanie II. Stupňa - ekonomické zameranie alebo verejná správa
· prax min. 3 roky

Ďalšie kritéria a požiadavky:

· spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z., osobitne preukázanie bezúhonnosti výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace
· znalosti fungovania verejnej správy
· znalosť vedenia registratúrnych a administratívnych záznamov
· organizačné a komunikačné schopnosti
· samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, flexibilita a kreativita
· aktívne ovládanie práce na PC /MC Office, Outlook, Internet/

Uchádzači musia spĺňať vyššie uvedené požiadavky.

K žiadosti o zamestnanie je potrebné priložiť:

· osobný dotazník,
· profesionálny životopis,
· overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
· potvrdenie o praxi,
· výpis z registra trestov.

Osobný dotazník k žiadosti je uložený v prílohe
.

Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v termíne do: 15.12.2016

na adresu:
Mesto Košice
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice

Mesto Košice si vyhradzuje právo neprizvať na osobný pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobného pohovoru budú uchádzači písomne informovaní.


/Zdroj: Referát personalistiky MMK/

Prílohy

1. RTF 134,4 KB Osobný dotazník /formát rtf/
2. PDF 55,28 KB Osobný dotazník /formát pdf/