Prejsť na obsah

Výberové konanie na pracovnú pozíciu: ASISTENT PRIMÁTORA

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu:
 
ASISTENT PRIMÁTORA
 
Minimálne kvalifikačné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa, so zameraním na verejnú správu, právo, ekonómiu, humanitné vedy výhodou.
 
Ďalšie kritéria a požiadavky:
 • spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,
 • odborná prax v oblasti administratívy min. 2 roky,
 • znalosť v oblasti komunálnej politiky a všeobecný prehľad o fungovaní verejnej správy, o spoločenskom a kultúrnom dianí mesta Košice,
 • kultivované vystupovanie a výborný jazykový prejav,
 • veľmi dobrá znalosť slovenského jazyka slovom a písmom,
 • výhodou je ovládanie anglického alebo nemeckého jazyka,
 • znalosť práce s PC, MS Office,
 • schopnosť analyticky a koncepčne myslieť,
 • zmysel pre presnosť, dôslednosť, tímovú prácu,
 • organizačné a komunikačné schopnosti,
 • samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, flexibilita a kreativita.
 
Pracovná náplň:
 • zabezpečuje asistenciu pre plnenie úloh primátora,
 • zabezpečuje organizačné a administratívne záležitosti pre primátora,
 • koordinuje pracovný program primátora,
 • asistuje primátorovi pri spoločenských a kultúrnych podujatiach,
 • spracovanie podkladov na pracovné stretnutia primátora mesta Košice so zamestnancami a obyvateľmi mesta Košice.
 
Ponúkaná mzda:
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je výška funkčného platu najmenej 1 500 €.
 
K žiadosti o zamestnanie je potrebné priložiť:
 • osobný dotazník (v prílohe a na www.kosice.sk),
 • profesionálny životopis,
 • overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 • potvrdenie o odbornej praxi,
 • vyplnená žiadosť o výpis z registra trestov (v prílohe). Výpis z registra trestov si vyžiada Mesto Košice.
 
Uchádzači musia spĺňať všetky vyššie uvedené požiadavky.

Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v zalepenej obálke v termíne do: 15.01.2023.
 
na adresu:
Mesto Košice
Referát personalistiky
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice
 
Na obálku uviesť „Výberové konanie – asistent primátora – MMK - neotvárať“.
         
Mesto Košice si vyhradzuje právo neprizvať na osobný pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia vyššie uvedeným spôsobom a v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobného pohovoru budú uchádzači písomne informovaní.
 
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.       
 
 
/Zdroj: referát personalistiky MMK/