Prejsť na obsah

Výberové konanie na pracovnú pozíciu: FYZIOTERAPEUT

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice, príjme zamestnanca do pracovného pomeru do novootváraného Centra komunitných sociálnych služieb Košice – Krásna na pracovnú pozíciu:
 
FYZIOTERAPEUT
 
Minimálne kvalifikačné predpoklady:
 • vyššie odborné vzdelanie v odbore rehabilitačný pracovník alebo fyzioterapeut.
 
Ďalšie kritéria a požiadavky:
 • spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,
 • pozitívny vzťah k seniorom, empatia,
 • tímová práca, komunikatívnosť,
 • ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť),
 • samostatnosť, flexibilita,
 
Náplň práce:
 • individuálna liečebná telesná výchova zameraná na zlepšenie, prípadne udržanie pohybových schopností u seniorov,
 • jednozmenná prevádzka (8 hod.).
 
Ponúkaná mzda:
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme výška funkčného platu najmenej 761 € (závisí od počtu rokov odbornej praxe).
 
Benefity:
 • zmysluplná práca v novopostavenom centre sociálnych služieb v modernom prostredí,
 • týždenný pracovný čas zvýhodnený v porovnaní so Zákonníkom práce,
 • týždeň dovolenky nad rámec Zákonníka práce,
 • príspevok na stravovanie zo Sociálneho fondu,
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie (3. pilier),
 • ďalšie benefity v súlade s platnou kolektívnou zmluvou.
 

K žiadosti o zamestnanie je potrebné priložiť:

 • osobný dotazník (v prílohe),
 • profesionálny životopis,
 • overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 • vyplnená žiadosť o výpis z registra trestov (v prílohe). Výpis z registra trestov si vyžiada Mesto Košice.
 
Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v zalepenej obálke
v termíne do: 31.10.2022.
 
na adresu:
Mesto Košice
Referát personalistiky
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice
 
Na obálku uviesť „ Výberové konanie - MMK – fyzioterapeut CKSS - neotvárať“.
Uchádzači musia spĺňať všetky vyššie uvedené požiadavky.
 
Mesto Košice si vyhradzuje právo neprizvať na osobný pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia vyššie uvedeným spôsobom a v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobného pohovoru budú uchádzači písomne informovaní.
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.
 
Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice
 
 
/Zdroj: referát personalistiky MMK/