Prejsť na obsah

Výberové konanie na pracovnú pozíciu Komunitný sociálny pracovník

PRIMÁTOR MESTA KOŠICE
vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu

Komunitný sociálny pracovník

Predpoklady:
- ukončené minimálne vysokoškolské vzdelanie 1.stupňa /prednostne v odbore sociálna práca alebo príbuzné humanitné zameranie/
- spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z.z., osobitne preukázanie bezúhonnosti výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace
- osobnostné predpoklady napr. empatia, flexibilita, schopnosť pracovať v tíme,...
- motivácia pre prácu s členmi marginalizovaných skupín
- organizačné schopnosti a komunikačné zručnosti
- základy práce s počítačom
- prax v sociálnej oblasti výhodou

Doplňujúce požiadavky na zamestnanca:
Tolerancia k etnickým menšinám a sociálne vylúčeným skupinám obyvateľstva.

Termín nástupu:    december 2011

Pohovor sa uskutoční dňa 23.novembra 2011 o 9.00 hod v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice, Oddelenie strategického rozvoja, referát sociálnych vecí, prízemie, trakt C, č. dverí 015.

K výberovému konaniu je potrebné adresne doručiť do podateľne Magistrátu mesta Košice alebo na adresu:

Magistrát mesta Košice,
Oddelenie strategického rozvoja,
Referát sociálnych vecí,
Trieda SNP 48/A,
040 11 Košice

najneskôr do 22.11.2011 nasledujúce doklady:
Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesný životopis, doklad o vzdelaní, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, motivačný list.

Pri výberovom konaní sa uchádzači preukážu občianskym preukazom.

Bližšie informácie:
Na e-mailovej adrese: zuzana.sabova@kosice.sk, katarina.melichova@kosice.sk, alebo telefonicky 055/6419133


MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor mesta Košice


/Zdroj: referát sociálnych vecí MMK/