Prejsť na obsah

Výberové konanie na pracovnú pozíciu Komunitný sociálny pracovník

PRIMÁTOR MESTA KOŠICE
Vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu

Komunitný sociálny pracovník

Predpoklady:
- ukončené minimálne vysokoškolské vzdelanie 1.stupňa /prednostne v odbore sociálna práca alebo príbuzné humanitné zameranie/
- spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z.z., osobitne preukázanie bezúhonnosti výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace
- osobnostné predpoklady napr. empatia, flexibilita, schopnosť pracovať v tíme,...
- motivácia pre prácu s členmi marginalizovných skupín
- organizačné schopnosti a komunikačné zručnosti
- základy práce s počítačom
- prax v sociálnej oblasti výhodou

Doplňujúce požiadavky na zamestnanca:
Tolerancia k etnickým menšinám a sociálne vylúčeným skupinám obyvateľstva.

Termín nástupu:  november 2010

Pohovor sa uskutoční dňa 15.októbra 2010 o 9.00 hod v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice, odd.služieb obyvateľstvu, trakt F, 3.posch., č.d.318 b

K výberovému konaniu je potrebné doručiť do podateľne Magistrátu najneskôr do 14.10.2010 nasledujúce doklady:
žiadosť o prijatie do zamestnania, profesný životopis, doklad o vzdelaní, výpis z registra trestov, motivačný list.

Pri výberovom konaní sa uchádzači preukážu občianskym preukazom.


Bližšie informácie:
Na e-mailovej adrese: zuzana.sabova@kosice.sk, katarina.melichova@kosice.sk, alebo telefonicky 055/6419133

/Zdroj: odd.služieb obyvateľstvu/