Prejsť na obsah

Výberové konanie na pracovnú pozíciu: ODBORNÍK PRE PRIESKUM A ANALÝZY

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu:
 
ODBORNÍK PRE PRIESKUM A ANALÝZY
 
Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:
 
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 
Ďalšie kritéria a požiadavky:
 • spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,
 • prax v odbore vítaná,
 • aktívna znalosť anglického jazyka – min. úroveň B2,
 • znalosť práce s PC, MS Office, MS Outlook,
 • výhodou je prax pri príprave verejných obstarávaní,
 • dobré komunikačné a organizačné schopnosti,
 • schopnosť analyticky a koncepčne myslieť.
 
Pracovná náplň:  
 • identifikuje sociálnych a ekonomických partnerov a komunikuje s nimi,
 • získava dáta a podklady pre projektové tímy,
 • identifikuje, systematizuje dáta, určuje metódu zberu údajov, vhodnosť metódy analýzy údajov, metódy získavania spätnej väzby,
 • spolupracuje na vytvorení databázy, ktorá umožní rozsiahly prístup občanov a samosprávy k efektívnemu využívaniu údajov s cieľom zapájať občanov do činnosti mesta a samosprávy,
 • spolupracuje s ostatnými členmi projektového tímu a vykonáva operatívne úlohy na základe pokynov koordinátora obsahu projektu Košice 2.0 alebo odborníka pre strategické plánovanie.
 
Uchádzači musia spĺňať všetky vyššie uvedené požiadavky.
 
Ponúkaná mzda:
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme, výška funkčného platu najmenej 1 500 €.
 
K žiadosti o zamestnanie je potrebné priložiť:
 • osobný dotazník (v prílohe),
 • profesionálny životopis,
 • overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 • žiadosť o výpis z registra trestov (v prílohe). Výpis z registra trestov si vyžiada Mesto Košice.
 
Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v zalepenej obálke
v termíne do: 29.12.2020
 
na adresu:
 
Mesto Košice
Referát personalistiky
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice
 
Na obálku uviesť „Výberové konanie – odborník pre prieskum a analýzy – MMK - neotvárať“.
         
Mesto Košice si vyhradzuje právo neprizvať na osobný pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia vyššie uvedeným spôsobom a v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobného pohovoru budú uchádzači písomne informovaní.
 
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.                               
 
Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice

 

/Zdroj: referát personalistiky MMK/