Prejsť na obsah

Výberové konanie na pracovnú pozíciu: OPATROVATEĽ

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice, príjme zamestnanca do pracovného pomeru do novootváraného Centra komunitných sociálnych služieb Košice – Krásna na pracovnú pozíciu:
 
OPATROVATEĽ
 
Minimálne kvalifikačné predpoklady:
 • nižšie stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín.
 
Ďalšie kritéria a požiadavky:
 • spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,
 • pozitívny vzťah k seniorom, empatia,
 • tímová práca, komunikatívnosť,
 • ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť),
 • fyzická zdatnosť,
 • samostatnosť, flexibilita,
 
Náplň práce:
 • opatrovateľská služba poskytovaná fyzickej osobe v zariadení pre seniorov, úkony opatrovateľskej služby podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách,
 • nepretržitá prevádzka.
 
Ponúkaná mzda:
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme výška funkčného platu najmenej 646 € (závisí od počtu rokov odbornej praxe) + príplatky.
 
Benefity:
 • zmysluplná práca v novopostavenom centre sociálnych služieb v modernom prostredí,
 • týždenný pracovný čas zvýhodnený v porovnaní so Zákonníkom práce,
 • týždeň dovolenky nad rámec Zákonníka práce,
 • príspevok na stravovanie zo Sociálneho fondu,
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie (3. pilier),
 • ďalšie benefity v súlade s platnou kolektívnou zmluvou.
 
K žiadosti o zamestnanie je potrebné priložiť:
 • osobný dotazník (v prílohe),
 • profesionálny životopis,
 • overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 • vyplnená žiadosť o výpis z registra trestov (v prílohe). Výpis z registra trestov si vyžiada Mesto Košice.
 
Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v zalepenej obálke
v PREDĹŽENOM termíne do: 07.12.2022.
 
na adresu:
Mesto Košice
Referát personalistiky
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice
 
Na obálku uviesť „ Výberové konanie - MMK – opatrovateľ CKSS - neotvárať“.
Uchádzači musia spĺňať všetky vyššie uvedené požiadavky.
 
Mesto Košice si vyhradzuje právo neprizvať na osobný pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia vyššie uvedeným spôsobom a v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobného pohovoru budú uchádzači písomne informovaní.
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.
 
Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice
 
 
/Zdroj: referát personalistiky MMK/