Prejsť na obsah

Výberové konanie na pracovnú pozíciu: PRÁVNIK

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice, príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu:
 
PRÁVNIK
 
Minimálne kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – právnická fakulta.
 
Ďalšie kritéria a požiadavky:
  • spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. výkone práce vo verejnom záujme,
  • znalosť práce na PC, MC Office (Excel, Word),
  • vítaná znalosť anglického jazyka,
  • samostatnosť, flexibilita,
  • dobré komunikačné a organizačné schopnosti.
 
Ponúkaná mzda:
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme výška funkčného platu najmenej 1 118 €.
 
K žiadosti o zamestnanie je potrebné priložiť:
  • osobný dotazník (v prílohe),
  • profesionálny životopis,
  • overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
  • vyplnená žiadosť o výpis z registra trestov (v prílohe). Výpis z registra trestov si vyžiada Mesto Košice.
 
Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v zalepenej obálke
v termíne do: 01.06.2022.
 
na adresu:

Mesto Košice
Referát personalistiky
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice
 
Na obálku uviesť „ Výberové konanie - MMK – právnik - neotvárať“.
Uchádzači musia spĺňať všetky vyššie uvedené požiadavky.
Mesto Košice si vyhradzuje právo neprizvať na osobný pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia vyššie uvedeným spôsobom a v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobného pohovoru budú uchádzači písomne informovaní.
 
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.
 
 
Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice
 
 
/Zdroj: referát personalistiky MMK/