Prejsť na obsah

Výberové konanie na pracovnú pozíciu: REFERENT PRE ADMINISTRATÍVNE KAPACITY

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice, príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu:
 
REFERENT PRE ADMINISTRATÍVNE KAPACITY
 
Minimálne kvalifikačné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.
 
Ďalšie kritéria a požiadavky:
 • spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,
 • požadovaná odborná prax v oblasti implementácie fondov EÚ min. 1 rok,
 • znalosť právnych predpisov SR a EÚ v oblasti fondov EU, Program Slovensko 2021-2027,
 • znalosť práce s PC – užívateľ, informačný monitorovací systém ITMS2014+,
 • anglický jazyk (vítaná),
 • schopnosť samostatne spracovať a vyhodnocovať informácie,
 • analytické, koncepčné a strategické myslenie,
 • komunikačné schopnosti,
 • svedomitosť a spoľahlivosť,
 • adaptabilita a flexibilita.
 
Pracovná náplň:
 • zabezpečuje organizačné, vecné a administratívne úlohy spojené s činnosťou Kooperačnej rady udržateľného mestského rozvoja Košice (ďalej KR UMR) v zmysle Štatútu a rokovacieho poriadku KR UMR,
 • zabezpečuje administratívne overenie formulárov projektových zámerov (ďalej PZ) integrovaných územných investícií (ďalej IÚI), vypracovanie stanoviska k PZ IÚI, administráciu a evidenciu PZ IÚI
 • zabezpečuje administráciu a aktualizáciu projektového zásobníka integrovanej územnej stratégie UMR Košice,
 • spolupracuje s RO pre Program Slovensko na príprave a aktualizácii výziev a vyzvaní na predkladanie žiadostí o NFP, spolupracuje na príprave podmienok poskytnutia príspevku, stanovísk k návrhom dokumentov relevantných pre oblasť implementácie EŠIF,
 • zabezpečuje metodickú a odbornú podporu žiadateľom pri príprave PZ IÚI a žiadosti o NFP a implementácii projektov IÚI v rámci UMR Košice,
 • zabezpečuje vypracovanie žiadostí o NFP, žiadostí o platbu, monitorovacích správ a hlásení pre projekty technickej pomoci,
 • pracuje v systéme ITMS2014+.
 
Ponúkaná mzda:
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme výška funkčného platu najmenej 1 500,- €.
 
K žiadosti o zamestnanie je potrebné priložiť:
 • osobný dotazník (v prílohe a na www.kosice.sk),
 • profesionálny životopis,
 • overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 • potvrdenie o odbornej praxi,
 • vyplnená žiadosť o výpis z registra trestov (v prílohe). Výpis z registra trestov si vyžiada Mesto Košice.
 
Žiadosť do výberového konania je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením
„VK – referent pre administratívne kapacity - neotvárať"
 
v termíne do:  02.04.2024.
 
na adresu:
 
              Mesto Košice
              Referát personalistiky               
              Tr. SNP 48/A
              040 11  Košice
 
Uchádzači musia spĺňať vyššie uvedené požiadavky.
 
 
Mesto Košice si vyhradzuje právo neprizvať na osobný pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia vyššie uvedeným spôsobom a v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobného pohovoru budú uchádzači písomne informovaní.
 
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.
 
/Zdroj: referát personalistiky MMK/