Prejsť na obsah

Výberové konanie na pracovnú pozíciu referent pre agendu verejnej správy - na zastupovanie počas MD

Mesto Košice, TR. SNP 48/A, 040 11 Košice príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu:

Referent pre agendu verejnej správy - na zastupovanie počas MD

Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:
· vysokoškolské vzdelanie II. Stupňa - verejná správa

Ďalšie kritéria a požiadavky:
· spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z., osobitne preukázanie bezúhonnosti výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace
· znalosti fungovania verejnej správy
· organizačné a komunikačné schopnosti
· samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, flexibilita a kreativita
· aktívne ovládanie práce na PC /MC Office, Outlook, Internet/

Uchádzači musia spĺňať vyššie uvedené požiadavky.

K žiadosti o zamestnanie je potrebné priložiť:
· osobný dotazník
· profesionálny životopis
· overený doklad o dosiahnutom vzdelaní
· výpis z registra trestov

Osobný dotazník k žiadosti je uložený v prílohe.

Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v termíne do: 24.11.2017
na adresu: Mesto Košice
Tr. SNP 48/A
40 11 Košice

Mesto Košice si vyhradzuje právo neprizvať na osobný pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobného pohovoru budú uchádzači písomne informovaní.

Na obálku uviesť „ Výberové konanie – Odd. právne a majetkové - neotvárať


MUDr. Richard Raši, PhD., MPH


/Zdroj: Referát personalistiky MMK/

Prílohy

1. RTF 134,4 KB Osobný dotazník /formát rtf/
2. PDF 55,28 KB Osobný dotazník /formát pdf/