Prejsť na obsah

Výberové konanie na pracovnú pozíciu: REFERENT PRE ARCHITEKTÚRU

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice, príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu:
 
REFERENT PRE ARCHITEKTÚRU
 
Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so zameraním na architektúru alebo urbanizmus.
 
Ďalšie kritéria a požiadavky:
 • spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. výkone práce vo verejnom záujme,
 • znalosti v oblasti architektúry, urbanizmu a stavebníctva všeobecne, resp. má aktívny záujem o túto problematiku (príprava podkladov pre spracovanie architektonických štúdií a projektových dokumentácií),
 • znalosť práce na PC, MS Office, CAD programy, Adobe Photoshop,
 • dobré komunikačné a organizačné schopnosti,
 • schopnosť analyticky a koncepčne myslieť,
 • samostatnosť, flexibilita,
 • aktívna znalosť anglického jazyka,
 • prax v odbore výhodou.
 
Pracovná náplň:
 • príprava a správa koncepčných materiálov v oblasti architektúry a urbanizmu,
 • príprava projektov (napr. verejných priestorov),
 • kontrola projektov a ich súladu s územným plánom a koncepciami mesta,
 • kontrolovanie dodržiavania interných smerníc, technických noriem, technických predpisov a právnych predpisov,
 • príprava podkladov pre verejné obstarávania a zmluvy,
 • ostatné úlohy vyplývajúce z danej pracovnej pozície.
 
Ponúkaná mzda:
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme výška funkčného platu najmenej 1 000 €.
 
Benefity:
 • možnosť odborného vzdelávania formou školení, kurzov a seminárov vrátane zahraničných konferencií,
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie (3. pilier),
 • pružný pracovný čas,
 • týždeň dovolenky nad rámec Zákonníka práce.
 
K žiadosti o zamestnanie je potrebné priložiť:
 • osobný dotazník (v prílohe a na www.kosice.sk),
 • profesionálny životopis,
 • overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 • potvrdenie o odbornej praxi (ak uchádzač absolvoval prax),
 • vyplnená žiadosť o výpis z registra trestov (v prílohe). Výpis z registra trestov si vyžiada Mesto Košice.
 
Uchádzači musia spĺňať všetky vyššie uvedené požiadavky.

Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v zalepenej obálke
v termíne do:  05.05.2021
 
na adresu:

Mesto Košice
Referát personalistiky
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice
 
Na obálku uviesť „ Výberové konanie - MMK – referent pre architektúru - neotvárať“.
         
Mesto Košice si vyhradzuje právo neprizvať na osobný pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia vyššie uvedeným spôsobom a v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobného pohovoru budú uchádzači písomne informovaní.
 
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.
 
 
Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice
 
 
/Zdroj: referát personalistiky MMK/