Prejsť na obsah

Výberové konanie na pracovnú pozíciu: REFERENT PRE AUDIT A KONTROLING

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice, príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu:
 
REFERENT PRE AUDIT A KONTROLING
 
Minimálne kvalifikačné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa s ekonomickým zameraním.
 
Ďalšie kritéria a požiadavky:
 • spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,
 • minimálne 3 roky praxe v oblasti ekonomiky, respektíve účtovníctva,
 • znalosti v oblasti verejného obstarávania,
 • znalosti v oblasti personálnej a mzdovej agendy sú výhodou,
 • znalosti v oblasti príslušných právnych predpisov,
 • dobré komunikačné a organizačné schopnosti,
 • schopnosť analyticky a koncepčne myslieť,
 • samostatnosť, flexibilita.
 
Ponúkaná mzda:
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme výška funkčného platu najmenej 1 030,50 €.
 
K žiadosti o zamestnanie je potrebné priložiť:
 • osobný dotazník (v prílohe a na www.kosice.sk),
 • profesionálny životopis,
 • potvrdenie o odbornej praxi,
 • overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 • vyplnená žiadosť o výpis z registra trestov (v prílohe). Výpis z registra trestov si vyžiada Mesto Košice.
 
Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v zalepenej obálke
v termíne do: 28.10.2021.
 
na adresu:
 
Mesto Košice
Referát personalistiky
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice
 
Uchádzači musia spĺňať všetky vyššie uvedené požiadavky.
 
Na obálku uviesť „ Výberové konanie - MMK – referent pre audit a kontroling - neotvárať“.
         
Mesto Košice si vyhradzuje právo neprizvať na osobný pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia vyššie uvedeným spôsobom a v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobného pohovoru budú uchádzači písomne informovaní.
 
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.
 
 
Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice
 
 
/Zdroj: referát personalistiky MMK/