Prejsť na obsah

Výberové konanie na pracovnú pozíciu: Referent pre audit a kontroling

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice  príjme zamestnanca do pracovného pomeru na  pracovnú pozíciu: 
 
REFERENT  PRE  AUDIT A KONTROLING
  
Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:
-  vysokoškolské vzdelanie II. stupňa s ekonomickým zameraním.
  
Ďalšie kritéria a požiadavky:
-  spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,
-  minimálne 3 roky praxe  v oblasti ekonomiky, respektíve  účtovníctva ,VO , kontrolingu v samospráve,
-  znalosti v oblasti príslušných právnych predpisov,
-  znalosť práce na PC, MC Office,
-  dobré komunikačné a organizačné schopnosti,
-  schopnosť analyticky a koncepčne myslieť,
-  samostatnosť, flexibilita,
-  výhoda znalosť mzdovej agendy.
  
Pracovná náplň
-  vykonávanie kontrolnej a audítorskej činností v organizačných zložkách,
-  kontrolovanie dodržiavania interných smerníc a právnych predpisov,
-  kontrolovanie obchodných a prevádzkových činností organizácií,
-  ostatné úlohy vyplývajúce z danej pracovnej pozície.
  
Forma výberového konania
-  osobný pohovor,
-  písomný test.
 
 
Uchádzači musia spĺňať všetky vyššie uvedené požiadavky.
Ponúkaná mzda:
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme výška funkčného platu najmenej  922,50 €.
 

K žiadosti o zamestnanie je potrebné priložiť:
-  osobný dotazník (v  prílohe a na www.kosice.sk),
-  profesionálny životopis,
-  potvrdenie o odbornej praxi,
-  overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
-  žiadosť o výpis z registra trestov (v prílohe a na www.kosice.sk). Výpis z registra trestov si vyžiada Mesto Košice.
 
 
Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v zalepenej obálke
v termíne do:  14.02.2020
  
na adresu:
Mesto Košice
Referát personalistiky
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice
 
Na obálku uviesť „ Výberové konanie - MMK – audit a kontroling -  neotvárať“.
 
Mesto Košice si vyhradzuje právo neprizvať na osobný  pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky alebo  nedoručia vyššie uvedeným spôsobom a v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobného pohovoru budú uchádzači písomne informovaní.
 
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.                                                             
 
  
Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice