Prejsť na obsah

Výberové konanie na pracovnú pozíciu: REFERENT PRE DOPRAVNÉ MODELOVANIE

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice, príjme na Oddelenie útvar hlavného architekta, referát infraštruktúry, zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu:
 
REFERENT PRE DOPRAVNÉ MODELOVANIE
 
Pridajte sa k nám!
 
Budete sa podieľať na rozvoji a plánovaní budúcnosti Košíc, druhého najväčšieho mesta Slovenskej republiky, presadzovať celomestské vízie a realizovať konkrétne projekty.
V našom tíme budete pracovať s kolegami z rôznych profesií. Vďaka tomu zdieľame skúsenosti, inšpirujeme sa jeden od druhého a podporíme váš profesijný rast odborným celoživotným vzdelávaním.
Sme duchom mladý a neformálny tím. Radi spolu pracujeme a tiež podnikáme spoločné akcie. Našou prácou síce žijeme, ale tiež vieme, že je dôležité oddychovať.
Spoločne tvoríme Košice a práca u nás nie je rutina.
 
Minimálne kvalifikačné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa s dopravným zameraním, ukončené štúdium v odbore dopravné inžinierstvo výhodou.
 
Ďalšie kritéria a požiadavky:
 • spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,
 • znalosť práce s PC a s kancelárskym balíkom MS Office,
 • základná znalosť práce so softvérovými aplikáciami PTV Visum a Vissim,
 • základná znalosť právnych a technických noriem súvisiacich s náplňou práce,
 • samostatný a zodpovedný prístup k práci, spoľahlivosť, precíznosť,
 • analytické a koncepčné myslenie,
 • komunikatívnosť, flexibilita a odolnosť voči stresu,
 • aktívna znalosť anglického jazyka, príp. nemeckého jazyka,
 • aktívny záujem o problematiku výhodou,
 • prax v odbore výhodou.
 
 
Pracovná náplň
 • pripravuje podklady v podobe makro- a mikroskopických dopravných modelov,
 • zabezpečuje realizáciu a vyhodnotenie dopravných prieskumov a posudzuje navrhované opatrenia na zmeny dopravného značenia a organizácie dopravy,
 • zabezpečuje a aktualizuje súhrn informácií o území mesta z oblasti dopravnej infraštruktúry,
 • spolupodieľa sa na tvorbe jednotnej koncepcie dopravy na území mesta,
 • spolupodieľa sa na príprave, organizácii a priebehu obstarávania štúdií a súťaží po odbornej stránke, vrátane prípravy grafických podkladov,
 • posudzuje a kontroluje stavebné zámery na území mesta a ich súlad s koncepciou dopravy v meste a určuje podmienky pre umiestnenie a realizáciu stavieb v spolupráci s ďalšími referentmi,
 • pripravuje podklady a materiály na rokovania primátora, námestníkov, orgánov mestského zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva.
 
 
Ponúkaná mzda:
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme výška funkčného platu najmenej 950,50 €.
 
Benefity:
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie,
 • možnosť profesijného a odborného rastu,
 • týždenný pracovný čas zvýhodnený v porovnaní so Zákonníkom práce,
 • pružný pracovný čas,
 • týždeň dovolenky nad rámec Zákonníka práce.
 
 
K žiadosti o zamestnanie je potrebné priložiť:
 • osobný dotazník (v prílohe a na www.kosice.sk),
 • profesionálny životopis,
 • motivačný list,
 • overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 • potvrdenie o odbornej praxi (ak uchádzač absolvoval prax),
 • vyplnená žiadosť o výpis z registra trestov (v prílohe). Výpis z registra trestov si vyžiada Mesto Košice.
 
Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v zalepenej obálke
v PREDĹŽENOM termíne do: 11.11.2022.
 
na adresu:
Mesto Košice
Referát personalistiky
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice
 
Na obálku uviesť „ Výberové konanie - MMK – ÚHA - DM - neotvárať“.
 
Mesto Košice si vyhradzuje právo neprizvať na osobný pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia vyššie uvedeným spôsobom a v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobného pohovoru budú uchádzači písomne informovaní.
 
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.
 
Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice
 
 
/Zdroj: referát personalistiky MMK/