Prejsť na obsah

Výberové konanie na pracovnú pozíciu: REFERENT PRE EKONOMICKÉ ČINNOSTI

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice, príjme zamestnanca do pracovného pomeru do novootváraného Centra komunitných sociálnych služieb Košice – Krásna na pracovnú pozíciu:
 
REFERENT PRE EKONOMICKÉ ČINNOSTI
 
Minimálne kvalifikačné predpoklady:
- stredoškolské vzdelanie s maturitou v odbore ekonomika.
 
Ďalšie kritéria a požiadavky:
 • spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,
 • 5 rokov odbornej praxe, prax vo verejnej správe výhodou,
 • znalosť legislatívy v oblasti účtovníctva, rozpočtovania, verejnej správy a výkazníctva,
 • skúsenosti s projektami zo zdrojov EÚ vítané,
 • znalosť práce na PC, MC Office (Excel, Word),
 • samostatnosť, flexibilita,
 • dobré komunikačné a organizačné schopnosti.
 
Náplň práce:
 • zabezpečenie a vykonávanie ekonomických činností Centra komunitných sociálnych služieb Košice – Krásna (CKSS),
 • pred otvorením zabezpečenie všetkých prípravných prác (upratovanie, nákup inventáru,  zdravotníckeho materiálu, hygienických potrieb a pod.), evidencia majetku, spracovanie interných predpisov nevyhnutných pre poskytovanie sociálnych služieb,
 • po zahájení poskytovania sociálnych služieb ekonomické činnosti spojené s každodennou prevádzkou CKSS, vedenie evidencie dodávateľov a zmlúv s dodávateľmi, spracovanie úhrad za poskytovanie sociálnych služieb a pod.
 
Ponúkaná mzda:
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme výška funkčného platu najmenej 837,50 €.
 
K žiadosti o zamestnanie je potrebné priložiť:
 • osobný dotazník (v prílohe),
 • profesionálny životopis,
 • overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 • potvrdenie o odbornej praxi,
 • vyplnená žiadosť o výpis z registra trestov (v prílohe). Výpis z registra trestov si vyžiada Mesto Košice.
 
Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v zalepenej obálke
v termíne do: 25.08.2022.
 
na adresu:
Mesto Košice
Referát personalistiky
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice
 
Na obálku uviesť „ Výberové konanie - MMK – ekonóm CKSS - neotvárať“.
Uchádzači musia spĺňať všetky vyššie uvedené požiadavky.
 
Mesto Košice si vyhradzuje právo neprizvať na osobný pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia vyššie uvedeným spôsobom a v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobného pohovoru budú uchádzači písomne informovaní.
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.
 
Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice
 
 
/Zdroj: referát personalistiky MMK/