Prejsť na obsah

Výberové konanie na pracovnú pozíciu: REFERENT PRE FINANČNÉ RIADENIE PODNIKOV

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice  príjme zamestnanca do pracovného pomeru na  pracovnú pozíciu:
 
REFERENT  PRE  FINANČNÉ RIADENIE PODNIKOV
 
Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so zameraním na ekonomiku a finančné riadenie podniku, stredoškolské vzdelanie s ekonomickým zameraním je výhodou
 
Ďalšie kritéria a požiadavky:
 • spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,
 • minimálne 3 roky praxe v odbore,
 • znalosti v oblasti ekonomiky, účtovníctva, financovania a riadenia podnikov,
 • znalosti v oblasti právnych predpisov najmä:
 • zákon č. 401/1991 Zb. o meste Košice,
 • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
 • zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí,
 • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,  
 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,
 • zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
 • zákon č. 343/2015 o verejnom obstarávaní,
 • zákon č.357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite,  
 • znalosť práce s PC, MS Office, MS Outlook,
 • dobré komunikačné a organizačné schopnosti,
 • schopnosť analyticky a koncepčne myslieť,
 • samostatnosť, flexibilita, odolnosť voči stresu.
 
Pracovná náplň
 
 • spracováva koncepčné materiály v oblasti týkajúcej sa obchodných spoločností mesta Košice (napr. zakladanie spoločností, zmena výšky obchodného podielu, zmena výšky základného imania, zmena predmetu činnosti, zmena právnej formy, rušenie spoločností a iné.),
 • koordinuje a kontroluje uplatňovanie legislatívy SR a legislatívy EÚ v podmienkach mesta Košice a v obchodných spoločnostiach,
 • koordinuje vypracovanie finančných plánov, rozvojových investícií obchodných spoločností s čerpaním návratných a nenávratných finančných prostriedkov z fondov EÚ, ŠFRB, zo zdrojov štátneho rozpočtu a obce,
 • spracováva analýzu ekonomických, finančných a ďalších významných ukazovateľov hospodárenia obchodných spoločností pre rokovanie valného zhromaždenia,
 • spracováva dokumenty súvisiace so zabezpečovaním finančných operácií vo vzťahu k obchodným spoločnostiam v informačnom systéme,
 • spolupodieľa sa pri tvorbe základných dokumentov Mesta Košice a všeobecných záväzných právnych predpisov na úrovni miestnej samosprávy,
 • ostatné úlohy vyplývajúce z danej pracovnej pozície.
 
Uchádzači musia spĺňať všetky vyššie uvedené požiadavky.
 
Ponúkaná mzda:
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme výška funkčného platu najmenej  1 129,50 €.
 
K žiadosti o zamestnanie je potrebné priložiť:
 • osobný dotazník (v prílohe a na kosice.sk),
 • profesionálny životopis,
 • potvrdenie o odbornej praxi,
 • overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 • žiadosť o výpis z registra trestov (v prílohe a na www.kosice.sk). Výpis z registra trestov si vyžiada Mesto Košice.
 
Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v zalepenej obálke
v termíne do  :  26.10.2020
 
na adresu:
 
Mesto Košice
Referát personalistiky
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice
 
Na obálku uviesť „ Výberové konanie  referent pre finančné riadenie podnikov  – MMK -  neotvárať“.
 
Mesto Košice si vyhradzuje právo neprizvať na osobný  pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky alebo  nedoručia vyššie uvedeným spôsobom a v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobného pohovoru budú uchádzači písomne informovaní.
 
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.   
 
 
Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice