Prejsť na obsah

Výberové konanie na pracovnú pozíciu: REFERENT PRE KOMUNIKAČNÝ SERVIS – OBLASŤ URBANIZMUS A ARCHITEKTÚRA A ŽP

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice, príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu:
 
REFERENT PRE KOMUNIKAČNÝ SERVIS
– OBLASŤ URBANIZMUS A ARCHITEKTÚRA A ŽP
 
Útvar hlavného architekta mesta Košice (ÚHA) už dnes aktívne vytvára atraktívne, zdravé, funkčné a príjemné mesto pre potreby svojich obyvateľov a plánuje prosperujúcu a udržateľnú budúcnosť pre Košice.
 
Do tímu architektov, urbanistov a špecialistov pre urbanistické plánovanie hľadáme iniciatívnu a kreatívnu osobnosť, ktorá podporí komplexnú činnosť ÚHA, aby kvalifikovane a zrozumiteľne komunikovala so všetkými občanmi a záujmovými skupinami, ktorým nie je ľahostajná súčasnosť a budúcnosť mesta Košice.
 
Náplň práce:
 • spolu s vedením a tímom ÚHA vytvárať komunikačnú stratégiu pre transparentný konštruktívny dialóg a participáciu s verejnosťou a všetkými záujmovými skupinami v meste,
 • verejne prezentovať a moderovať tvorivú činnosť ÚHA, komunikovať na on-line sieťach a v médiách v koordinácii s referátom marketingu a styku s verejnosťou,
 • obrazom a slovom dôvtipne informovať verejnosť v mene ÚHA o aktuálnom priebehu rozmanitých projektov, aktivít a odbornej osvete, správa a tvorba obsahu webovej stránky ÚHA, update aktualít,
 • vytvárať profesionálne, ale zrozumiteľné texty s odbornou tematikou pre laickú aj odbornú verejnosť a komplexné odborné texty transformovať na živé žurnalistické príbehy a tlačové správy pre verejnosť,
 • využívať všetky dostupné moderné prezentačné médiá, editorskú a redakčnú činnosť a spolu s grafickým dizajnérom dohliadať na kvalitu všetkých oficiálnych tlačových a mediálnych výstupov ÚHA,
 • monitorovať a vyhodnocovať témy na dostupných mediálnych kanáloch, ktoré sú dôležité pre činnosť ÚHA.
 
 
Minimálne kvalifikačné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa.
 
Ďalšie kritéria a požiadavky na kandidáta:
 • spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,
 • výborné ovládanie slovenského jazyka – vie písať a editovať zrozumiteľné odborné texty, vie sa verbálne vyjadrovať, využívať a pracovať s vizuálnym materiálom a prezentovať odborné témy ÚHA verejnosti,
 • je to prirodzená komunikatívna osobnosť s proaktívnym, dôvtipným a kreatívnym postojom k rozličným formátom komunikácie s verejnosťou so zmyslom pre vizuálnu estetiku,
 • ovláda prácu so sociálnymi médiami a masovo-komunikačnými prostriedkami, skúsenosť s oblasťou žurnalistiky a publicistiky, príp. marketingu a reklamy je výhodou,
 • nebojí sa proaktívnej komunikácie/participácie s verejnosťou, sprostredkovanie kampaní, vrátane vyhodnocovania názorov verejnosti k odborným témam ÚHA,
 • má výborné koordinačné a organizačné schopnosti, strategické, koncepčné a analytické myslenie, samostatnosť, spoľahlivosť, systematickosť,
 • anglický jazyk je výhodou,
 • práca s PC – Internet, Word, PowerPoint, grafický a video software je samozrejmosťou,
 • je prepojený so sociálnym prostredím mesta Košice a má záujem na jeho koncepčnom rozvoji a architektúre,
 • má schopnosť učiť sa a prispôsobovať meniacim sa pracovným podmienkam, odolnosť voči stresu a časová flexibilita.
 
Ponúkaná mzda:
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme výška funkčného platu najmenej 1 100 €.
 
Benefity:
 • zmysluplná a rôznorodá práca pre dynamické mesto Košice – najvýznamnejšie mesto východoslovenského regiónu,
 • možnosť sebarealizácie pri budovaní komunikačnej stratégie ÚHA, ktorá bude novým impulzom pre koncepčný rozvoj mesta,
 • kreatívne a priateľské prostredie v rozmanitom tíme oduševnených profesionálov,
 • podpora pri vzdelávaní a odbornom raste,
 • týždeň dovolenky nad rámec Zákonníka práce,
 • letná a vianočná odmena v súlade s platnou KZ,
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie (3. pilier),
 • flexibilná pracovná doba.
 
K žiadosti o zamestnanie je potrebné priložiť:
 • osobný dotazník (v prílohe a na www.kosice.sk),
 • profesionálny životopis,
 • motivačný list,
 • doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 • vyplnená žiadosť o výpis z registra trestov (v prílohe). Výpis z registra trestov si vyžiada Mesto Košice.
 
 
Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu spolu so všetkými požadovanými podkladmi je potrebné zaslať v elektronickej forme na e-mailovú adresu andrea.kamenska@kosice.sk v termíne do: 03.01.2022.
 
Uchádzači musia spĺňať všetky vyššie uvedené požiadavky.
 
Mesto Košice si vyhradzuje právo neprizvať na osobný pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia vyššie uvedeným spôsobom a v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobného pohovoru budú uchádzači písomne informovaní.
 
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.
 
Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice
 
 
/Zdroj: referát personalistiky MMK/