Prejsť na obsah

Výberové konanie na pracovnú pozíciu: Referent pre marketingový a komunikačný servis

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice  príjme zamestnanca do pracovného pomeru na  pracovnú pozíciu:
 
REFERENT  PRE   MARKETINGOVÝ A KOMUNIKAČNÝ  SERVIS
 
Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:
 -  vysokoškolské vzdelanie II. stupňa   
 
Ďalšie kritéria a požiadavky:
-  spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce
   vo verejnom záujme,
-  znalosť v oblasti komunálnej politiky a všeobecný prehľad o spoločenskom a kultúrnom  dianí mesta Košice,
-  schopnosť analyticky a koncepčne myslieť, zmysel pre presnosť a dôslednosť,
-  proaktívny prístup, samostatnosť pri výkone práce,
-  kultivované vystupovanie a výborný jazykový prejav,
-  veľmi dobrá znalosť slovenského jazyka slovom a písmom,
-  prax v oblasti médií, resp. marketingu,
-  výhodou je  ovládanie anglického alebo nemeckého jazyka.
 
Uchádzači musia spĺňať všetky vyššie uvedené požiadavky.
 
Ponúkaná mzda:
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme výška funkčného platu najmenej  1000 €.

K žiadosti o zamestnanie je potrebné priložiť:
-  osobný dotazník (v  prílohe a na www.kosice.sk),
-  profesionálny životopis,
-  overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
-  potvrdenie o odbornej praxi,
-  referenčné práce z oblasti marketingu,
-  žiadosť o výpis z registra trestov (v prílohe a na www.kosice.sk). Výpis z registra trestov si vyžiada Mesto Košice.

Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v zalepenej obálke
v termíne do: 22.11.2019
 
na adresu:
Mesto Košice
Referát personalistiky
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice
 
Na obálku uviesť „ VK marketing - MMK -  neotvárať“.
 
Mesto Košice si vyhradzuje právo neprizvať na osobný  pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky alebo  nedoručia v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobného pohovoru budú uchádzači písomne informovaní.
 
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.                                                            
 
 
 
Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice