Prejsť na obsah

Výberové konanie na pracovnú pozíciu: REFERENT PRE NAKLADANIE S MAJETKOM

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice, príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu:
 
REFERENT PRE NAKLADANIE S MAJETKOM
 
Minimálne kvalifikačné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so zameraním právnickým alebo technickým v odboroch stavebnej fakulty.
 
Ďalšie kritéria a požiadavky:
 • spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,
 • prax min. 2 roky v oblasti riešenia majetkových vzťahov,
 • znalosti v oblasti právnych predpisov:
 • zákon č. 401/1990 Zb. o meste Košice v platnom znení,
 • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení,
 • zákon č. 138/1991 o majetku obcí v platnom znení,
 • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení,
 • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení,
 • zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení,
 • zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní zákon č. v platnom znení,
 • Štatút mesta Košice.
 • znalosť práce s PC, MS Office, MS Outlook, Gisplan, program katastra nehnuteľností,
 • samostatný a zodpovedný prístup k práci, spoľahlivosť, precíznosť,
 • flexibilita a odolnosť voči stresu,
 • komunikačné zručnosti a schopnosť pracovať v tíme.
 
Pracovná náplň (najmä):
 • zabezpečenie celého procesu nakladania s majetkom mesta,
 • vyhotovovanie a aktualizovanie zmluvných vzťahov s FO a PO,
 • riešenie majetku mesta, ktorý potrebujú mestské časti, resp. organizácie založené a zriadené mestom Košice na výkon svojej činnosti,
 • riešenie koordinačnej činnosti vo vzťahu ku správcom a nájomcom mestského majetku,
 • príprava podkladov na rokovanie poradných a rozhodovacích orgánov,
 • rokovanie so žiadateľmi, účasť na fyzických obhliadkach, fyzickom odovzdávaní a preberaní majetku mesta,
 • zabezpečovanie správy a údržby neprenajatého a nezvereného majetku mesta,
 • výber znalcov, geodetov a pod. vrátane riešenia objednávok a likvidácie faktúr.
 
Ponúkaná mzda:
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme výška funkčného platu najmenej 1 130,50 €.
 
K žiadosti o zamestnanie je potrebné priložiť:
 • osobný dotazník (v prílohe a na www.kosice.sk),
 • profesionálny životopis,
 • overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 • potvrdenie o odbornej praxi,
 • vyplnená žiadosť o výpis z registra trestov (v prílohe). Výpis z registra trestov si vyžiada Mesto Košice.
 
Žiadosť do výberového konania je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením  
„VK – referent pre nakladanie s majetkom - neotvárať"  
 
v termíne do:  09.11.2023.
 
na adresu:
 
              Mesto Košice
              Referát personalistiky               
              Tr. SNP 48/A
              040 11  Košice
 
Uchádzači musia spĺňať vyššie uvedené požiadavky.
 
Mesto Košice si vyhradzuje právo neprizvať na osobný pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia vyššie uvedeným spôsobom a v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobného pohovoru budú uchádzači písomne informovaní.
 
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.
 
/Zdroj: referát personalistiky MMK/