Prejsť na obsah

Výberové konanie na pracovnú pozíciu : Referent pre neštátne základné umelecké školy a školské zariadenia

 

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu:

Referent pre neštátne základné umelecké školy a školské zariadenia

Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady: - vysokoškolské II. stupňa

Kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky č. 437/2009 Z.z. , ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Ďalšie kritéria a požiadavky:
- spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo
verejnom záujme,
- znalosť problematiky škôl a školských zariadení,
- spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
- prax minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti,
- samostatnosť, komunikatívnosť, empatia, flexibilita, organizačné a riadiace schopnosti.

Uchádzači musia spĺňať všetky vyššie uvedené požiadavky.
Ponúkaná mzda:
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme výška funkčného platu najmenej 927 €.
K žiadosti o zamestnanie je potrebné priložiť: - osobný dotazník v prílohe,
- profesionálny životopis,
- potvrdenie o praxi min. 5 rokov pedagogickej činnosti, - overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
- žiadosť o výpis z registra trestov v prílohe. Výpis z registra trestov si vyžiada Mesto Košice.

Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v zalepenej obálke v termíne do 20.09.2019

na adresu:

Mesto Košice
Referát personalistiky

Tr. SNP 48/A 040 11 Košice

Na obálku uviesť „ Výberové konanie – MMK – Referent pre neštátne základné umelecké školy a školské zariadenia - neotvárať“.

Mesto Košice si vyhradzuje právo neprizvať na osobný pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobného pohovoru budú uchádzači písomne informovaní.

Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.

Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice