Prejsť na obsah

Výberové konanie na pracovnú pozíciu: REFERENT PRE ŠPECIÁLNY STAVEBNÝ ÚRAD na zastupovanie počas práceneschopnosti

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice, príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu:
 
REFERENT PRE ŠPECIÁLNY STAVEBNÝ ÚRAD
NA ZASTUPOVANIE POČAS PRÁCENESCHOPNOSTI
 
Minimálne kvalifikačné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so stavebným, dopravným alebo technickým zameraním (ukončené štúdium v odbore dopravné inžinierstvo výhodou).
 
Ďalšie kritéria a požiadavky:
 • spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,
 • minimálna prax v odbore 5 rokov,
 • základná znalosť právnych a technických noriem súvisiacich s náplňou práce:
 • zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,
 • vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon),
 • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších prepisov,
 • vyhláška č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,
 • vyhláška č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,
 • zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
 • znalosť práce s MS Office (Word, Excel, Powerpoint) - pokročilý,
 • samostatný a zodpovedný prístup k práci, spoľahlivosť, precíznosť,
 • flexibilita a odolnosť voči stresu,
 • komunikačné zručnosti – úradný styk s verejnosťou,
 • schopnosť pracovať v tíme.
 
Pracovná náplň:
Zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku pozemných komunikácií a to pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne cesty a účelové cesty. Rozsah činnosti vyplýva zo zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Pracovná pozícia je obsadzovaná na zastupovanie počas dlhodobej práceneschopnosti, najdlhšie do 31.03.2024.
 
Ponúkaná mzda:
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme výška funkčného platu najmenej 1 263 €.
 
K žiadosti o zamestnanie je potrebné priložiť:
 • osobný dotazník (v prílohe a na www.kosice.sk),
 • profesionálny životopis,
 • overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 • potvrdenie o odbornej praxi,
 • vyplnená žiadosť o výpis z registra trestov (v prílohe). Výpis z registra trestov si vyžiada Mesto Košice.
 
Žiadosť do výberového konania je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením
„VK – referent pre ŠSÚ - neotvárať"
 
v predĺženom termíne do:  18.11.2023.
 
na adresu:
 
              Mesto Košice
              Referát personalistiky               
              Tr. SNP 48/A
              040 11  Košice
 
Uchádzači musia spĺňať vyššie uvedené požiadavky.
 
Mesto Košice si vyhradzuje právo neprizvať na osobný pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia vyššie uvedeným spôsobom a v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobného pohovoru budú uchádzači písomne informovaní.
 
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.
 
/Zdroj: referát personalistiky MMK/