Prejsť na obsah

Výberové konanie na pracovnú pozíciu: Referent pre šport a mládež

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice  príjme zamestnanca do pracovného pomeru na  pracovnú pozíciu:
  
REFERENT  PRE  ŠPORT A MLÁDEŽ
 
Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:
-  vysokoškolské vzdelanie I. stupňa /športové, ekonomické, právne alebo verejná správa
 
Ďalšie kritéria a požiadavky:
-  spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo
   verejnom záujme,
-  minimálne 3 rok odbornej praxe v oblasti telovýchovy a športu,
-  znalosť v oblasti implementácie zákona č.440/2015 Z.z. zákon o športe,
-  prax v oblasti účtovníctva dotácii z verejných zdrojov,
-  znalosti v oblasti štruktúry športu v SR,
-  znalosť práce na PC, MC Office,
-  jazykové znalosti - anglický jazyk (vítaný)
-  dobré komunikačné a organizačné schopnosti,
-  schopnosť analyticky a koncepčne myslieť,
-  samostatnosť, flexibilita.
 
Pracovná náplň
realizácia dotačnej politiky mesta v oblasti športu so zameraním na mládežnícky šport v súlade so schválenými                                                                                                                                                                                                                              
   regulatívmi mesta,
-  príprava, spracovanie a realizácia projektových zámerov, grantov a dotácii na rozvoj telesnej kultúry,
-  verejné obstarávanie tovarov a služieb ku športovým akciám,
-  zabezpečovanie zberu a spracovávanie údajov potrebných pre bodové hodnotenie a prideľovanie finančných
   prostriedkov pre žiadateľov (športové kluby),
-  administratívna finančná kontrola všetkých dotácií,
-  účtovanie vyplatených dotácií pre ŠPORT,
-  príprava návrhu rozpočtu,
-  vypracovanie monitorovacej, hodnotiacej správy pre ekonomické odd.,
-  zabezpečovanie činností zameraných na rozvoj športu v Košiciach,
-  organizácia podujatia mesta Košice na prezentáciu jednotlivých poberateľov dotácii z jednotlivých fondov mesta,
-  kontrola využívanie športovísk v zmysle osobitného zreteľa,
-  spracovanie štatistických výkazov pre mesto,
-  plnenie úloh stanovených nadriadeným,o
ostatné úlohy vyplývajúce z danej pracovnej pozície,
 
Uchádzači musia spĺňať všetky vyššie uvedené požiadavky.
Ponúkaná mzda:
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme výška funkčného platu najmenej  871,50 €.

K žiadosti o zamestnanie je potrebné priložiť:
-  osobný dotazník (v  prílohe a na www.kosice.sk),
-  profesionálny životopis,
-  potvrdenie o odbornej praxi,
-  overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
-  žiadosť o výpis z registra trestov (v prílohe a na www.kosice.sk). Výpis z registra trestov si vyžiada Mesto Košice.
 
Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v zalepenej obálke
v termíne do  : 24.01.2020
 
 
na adresu:
Mesto Košice
Referát personalistiky
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice
 
Na obálku uviesť „ Výberové konanie - MMK – šport a mládež -  neotvárať“.
 
Mesto Košice si vyhradzuje právo neprizvať na osobný  pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky alebo  nedoručia vyššie uvedeným spôsobom a v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobného pohovoru budú uchádzači písomne informovaní.
 
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.                                                             
 
 
 
Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice