Prejsť na obsah

Výberové konanie na pracovnú pozíciu: REFERENT PRE SPRACOVANIE MIEZD

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice, príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu:
 
REFERENT PRE SPRACOVANIE MIEZD
 
Minimálne kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa  s ekonomickým zameraním.
 
Ďalšie kritéria a požiadavky:
 • spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,
 • ovládanie právnych predpisov pre komplexné spracovanie miezd zamestnancov, vrátane odvodov, výkazov, daňových a exekučných konaní,
 • 5 rokov odbornej praxe v mzdovej učtárni,
 • ovládanie programov Microsoft Excel, Microsoft Word,
 • precíznosť, zodpovednosť,
 • samostatnosť, ako aj s schopnosť pracovať v tíme,
 • spoľahlivosť, flexibilita,
 • empatia,
 • odolnosť voči stresu.
 
Pracovná náplň (najmä):
 • komplexne zabezpečuje mzdovú agendu a činnosti súvisiace s výpočtom a spracovaním miezd zamestnancov odmeňovaných v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, primátora, námestníkov primátora mesta, poslancov mestského zastupiteľstva a členov komisii mestského zastupiteľstva,
 • zabezpečuje vyplácanie odmien na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru,
 • zabezpečuje odvodové povinnosti voči zdravotným poisťovniam, sociálnej poisťovni, daňovému úradu a doplnkovým dôchodkovým spoločnostiam,
 • zabezpečuje poskytovanie finančného príspevku na stravovanie,
 • zabezpečuje zaúčtovanie miezd po uzávierke príslušného mesiaca,
 • podieľa sa na realizácii projektov a zabezpečuje plnenie úloh týkajúcich sa  ich financovania, spracováva výstupné zostavy a podklady pre ich vyúčtovanie,
 • komplexne zabezpečuje ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti,
 • zabezpečuje zrážky zo mzdy na základe dohôd, exekučných príkazov a rozhodnutí súdu.
 
Ponúkaná mzda:
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme výška funkčného platu najmenej 1 300 €.
 
 
K žiadosti o zamestnanie je potrebné priložiť:
 • osobný dotazník (v prílohe),
 • profesionálny životopis,
 • overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 • potvrdenie o odbornej praxi,
 • vyplnená žiadosť o výpis z registra trestov (v prílohe). Výpis z registra trestov si vyžiada Mesto Košice.
 
Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v zalepenej obálke
v termíne do: 29.09.2023.
 
na adresu:
Mesto Košice
Referát personalistiky
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice
 
Na obálku uviesť „ Výberové konanie – referent pre spracovanie miezd - neotvárať“.
Uchádzači musia spĺňať všetky vyššie uvedené požiadavky.
 
Mesto Košice si vyhradzuje právo neprizvať na osobný pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia vyššie uvedeným spôsobom a v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobného pohovoru budú uchádzači písomne informovaní.
 
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.
 
/Zdroj: referát personalistiky MMK/