Výberové konanie na pracovnú pozíciu: Referent pre správu daní a miestny poplatok

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice  prijme zamestnanca do pracovného pomeru na  pracovnú pozíciu:
 
REFERENT  PRE  SPRÁVU  DANÍ  A  MIESTNY  POPLATOK
  
 
Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa s ekonomickým alebo právnickým zameraním.
 
Ďalšie kritériá a požiadavky:
 • spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,
 • 5 rokov odbornej praxe,
 • ovládanie programov  Microsoft Excel, Microsoft Word, Outlook,
 • dobré komunikačné a organizačné schopnosti,
 • samostatnosť, flexibilita.
 
Pracovná náplň
 • v plnom rozsahu zabezpečuje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov správu miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
 • zabezpečuje vymáhanie nedoplatkov vzniknutých na miestnych daniach a miestnom poplatku a peňažných plnení v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
Uchádzači musia spĺňať všetky vyššie uvedené požiadavky.
 
Ponúkaná mzda:
 
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme výška funkčného platu najmenej  941,50 €.
 
K žiadosti o zamestnanie je potrebné priložiť:
 • osobný dotazník,
 • profesionálny životopis,
 • overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 • potvrdenie o odbornej praxi,
 • žiadosť o výpis z registra trestov, výpis z registra trestov si vyžiada Mesto Košice.
 
 
Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v zalepenej obálke
v termíne do:  2.7.2020
 
na adresu:
Mesto Košice
Referát personalistiky
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice
 
Na obálku uviesť „ Výberové konanie  referent pre správu daní a miestny poplatok   – MMK -  neotvárať“.
 
Mesto Košice si vyhradzuje právo neprizvať na osobný  pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritériá a požiadavky alebo  nedoručia vyššie uvedeným spôsobom a v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobného pohovoru budú uchádzači písomne informovaní.
 
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.                                                             
 
 
 
Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice