Prejsť na obsah

Výberové konanie na pracovnú pozíciu referent pre správu daní a miestny poplatok na zastupovanie počas PN

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice  príjme zamestnanca do pracovného pomeru na  pracovnú pozíciu:
  
REFERENT  PRE  SPRÁVU  DANÍ  A  MIESTNY  POPLATOK  na zastupovanie počas PN 
  
Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:
-  vysokoškolské vzdelanie II. stupňa s ekonomickým alebo právnickým  zameraním.
 
Ďalšie kritéria a požiadavky:
-  spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo
   verejnom záujme,
-  ovládanie programov  Microsoft Excel, Microsoft Word, Outlook,
-  dobré komunikačné a organizačné schopnosti,
-  samostatnosť, flexibilita.
 
Uchádzači musia spĺňať všetky vyššie uvedené požiadavky.
 
Ponúkaná mzda:
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme výška funkčného platu najmenej  723,50 €.

K žiadosti o zamestnanie je potrebné priložiť:
-  osobný dotazník (viď. príloha),
-  profesionálny životopis,
-  overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
-  žiadosť o výpis z registra trestov (viď. príloha).

Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v zalepenej obálke
v termíne do: 30.04.2019
 
na adresu:
Mesto Košice
Referát personalistiky
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice
 
Na obálku uviesť „ VK dane a poplatky -  MMK -  neotvárať“.
 
Mesto Košice si vyhradzuje právo neprizvať na osobný  pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky alebo  nedoručia v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobného pohovoru budú uchádzači písomne informovaní.
 
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a  o  voľnom  pohybe  takýchto  údajov  a  zákona  NR SR
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.                                                            
 
 
Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice